Badanie dodatkowej osoby

W cenie stan­dar­d­owego bada­nia na ojcost­wo, zawarta jest anal­iza DNA przy­puszczal­nego ojca, dziec­ka, oraz mat­ki (której prób­ka nie jest jed­nak wyma­gana). Nie stanowi jed­nak dla lab­o­ra­to­ri­um żad­nego prob­le­mu by do bada­nia DNA włączyć próbkę kole­jnych osób.

Taka potrze­ba może zaist­nieć na przykład w przy­pad­ku, gdy klient chce sprawdz­ić ojcost­wo kole­jnego dziec­ka lub tez od razu pod­dać wery­fikacji dwóch mężczyzn, którzy są przy­puszczal­ny­mi ojca­mi.

.

Jak zamówić?

Pod­czas zamaw­ia­nia  samego zestawu testD­NA lub też dokony­wa­nia płat­noś­ci prosimy Państ­wa o kon­takt z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi. Po poda­niu dokład­nej licz­by osób badanych zespół testD­NA przy­go­tu­je dla Państ­wa właś­ci­wy zestaw.

Jeśli macie Państ­wo jakiekol­wiek pyta­nia lub wąt­pli­woś­ci to prosimy bez waha­nia kon­tak­tować się z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi, pod numerem tele­fonu (32) 445 34 36 lub też poprzez anon­i­mowy i szyfrowany chat.

Chętnie doradzimy

Jeśli mają Państ­wo do nas jakiekol­wiek pyta­nia zaprasza­my do kon­tak­tu.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Chęt­nie doradz­imy.

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

Data publikacji: 08/06/2015