Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 27-06-2018

Certyfikat GEDNAP 54 i 55 dla testDNA Laboratorium Sp. z o. o.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. kole­jny raz bezbłęd­nie wykon­ało anal­izy mate­ri­ałów ref­er­en­cyjnych i uzyskało prestiżowy cer­ty­fikat GEDNAP (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group) przyz­nawany przez Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej. Potwierdza on najwyższą jakość wykony­wanych badań DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, kom­pe­tenc­je lab­o­ra­to­ri­um oraz utrzymy­wanie wysok­iego poziomu anal­iz na przestrzeni lat.

Najważniejszy system certyfikacji badań genetycznych

Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej prowadzi jeden z najtrud­niejszych pro­gramów ates­ta­cyjnych w zakre­sie testów DNA na ojcost­wo, który pole­ga na oznacza­niu pro­fili gene­ty­cznych i skład­owych w mieszan­i­nach DNA. Pozy­ty­wne prze­jś­cie testów jest dowo­dem wysok­iej jakoś­ci anal­iz wykony­wanych w lab­o­ra­to­ri­um oraz potwierdze­niem wiary­god­noś­ci. Cer­ty­fikat GEDNAP jest uznawany za najważniejszy sys­tem cer­ty­fikacji badań gene­ty­cznych. Na całym świecie stanowi znak rozpoz­naw­czy jakoś­ci badań DNA.

Laboratorium regularnie uczestniczy w badaniach biegłości

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. reg­u­larnie uczest­niczy w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, uzysku­jąc bard­zo dobre oce­ny. Dowo­dem na to są liczne cer­ty­fikaty przyz­nane przez prestiżowe insty­tuc­je (obok GEDNAP również ISFG, Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics). Jest lab­o­ra­to­ri­um akredy­towanym przez PCA, Nr AB 1618. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci wyników w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka i próbek ślad­owych w Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS). Cer­ty­fikaty uzyskane w kon­tro­lach zewnętrznych stanow­ią dla pac­jen­ta potwierdze­nie jakoś­ci ofer­owanych usług. Gwaran­tu­ją również, że uzys­ka on pewny i wiary­god­ny wynik bada­nia DNA.

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054

Cer­ty­fikaty: www.testDNA.pl/certyfikaty

Certyfikat GEDNAP 54 i 55 dla testDNA Laboratorium Sp. z o. o.


testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG).  Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine in Swe­den (EQUALIS). Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi udostęp­ni­amy pac­jen­tom możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Koor­dynu­je­my również przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach. Doty­czy to przede wszys­tkim rzad­kich chorób gene­ty­cznych, których diag­nos­ty­ka w Polsce nie jest jeszcze możli­wa. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyliśmy zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.

  Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF


Zobacz też:


 

Data publikacji: 27/06/2018, Data aktualizacji: 28/06/2018