Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 22-10-2018

Certyfikaty ISFG za 2018 rok dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. kole­jny raz uzyskało prestiżowe cer­ty­fikaty ISFG wydawane przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej) – potwierdza­jące jakość real­i­zowanych badań pokrewieńst­wa. To jedne z najważniejszych zaświad­czeń, które przyz­nawane są tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­om po bezbłęd­nej anal­izie próbek ref­er­en­cyjnych.

Certyfikaty ISFG za 2018 rok

Cer­ty­fikaty, uzyskane za geno­ty­powanie i anal­izę statysty­czną – są gwarancją, że testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. praw­idłowo przeprowadza te dwa kluc­zowe dla badań ojcost­wa i pokrewieńst­wa etapy. W tym roku anal­iza, mają­ca na celu sprawdze­nie praw­idłowoś­ci geno­ty­powa­nia, obe­j­mowała matkę, dziecko i dom­nie­maną bab­cię.

Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej) jest między­nar­o­dową insty­tucją, uznaną na całym świecie. Jej cel to pro­moc­ja i szerze­nie naukowej wiedzy w zakre­sie anal­iz gene­ty­cznych na potrze­by medy­cyny sądowej. Sto­warzysze­nie zrzesza członków z pon­ad 60 kra­jów i ist­nieje już od wielu lat.

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. regularnie poddaje się kontrolom zewnętrznym

Dzię­ki temu moż­na mieć pewność, że stale, na przestrzeni lat, utrzy­mu­je najwyższy poziom przeprowadzanych anal­iz. Oprócz cer­ty­fikatów ISFG lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie uzysku­je cer­ty­fikaty GEDNAP (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group) przyz­nawane przez Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest pon­ad­to lab­o­ra­to­ri­um akredy­towanym przez PCA, Nr AB 1618. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało również 100% zgod­noś­ci wyników w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka i próbek ślad­owych w Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS).

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054

Cer­ty­fikaty: www.testDNA.pl/certyfikaty

Certyfikaty ISFG testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Certyfikaty ISFG testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG).  Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine in Swe­den (EQUALIS). Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi udostęp­ni­amy pac­jen­tom możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Koor­dynu­je­my również przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach. Doty­czy to przede wszys­tkim rzad­kich chorób gene­ty­cznych, których diag­nos­ty­ka w Polsce nie jest jeszcze możli­wa. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyliśmy zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.

  Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zobacz też:


 

Data publikacji: 22/10/2018