Chlamydia trachomatis — głównym powodem niepłodności żeńskiej!

Chlamydia a niepłodność

Masz prob­lem z zajś­ciem w ciążę? Bard­zo chci­ałabyś mieć dziecko ale pomi­mo licznych prób nic z tego nie wychodzi? Nie martw się, w takiej sytu­acji jak ty jest 10–15% par w Polsce. Na szczęś­cie niepłod­ność, praw­idłowo zdi­ag­no­zowana i lec­zona przez dobrego spec­jal­istę, jest całkowicie wyleczal­na! Stany zapalne jajowodów wywołane przez chlamy­dia tra­choma­tis prowadzą do ich zwęże­nia lub zarośnię­cia, co uniemożli­wia komórce jajowej dotar­cie do maci­cy. Może więc dojść do pow­sta­nia ciąży poza­maci­cznej (zar­o­dek zag­nieżdża się w jajowodzie, na powierzch­ni jajni­ka lub narządów jamy brzusznej, co grozi śmiertel­nym krwotok­iem). [1]

.

.

.

Z badań przeprowad­zonych w 6 ośrod­kach Europy i USA wyni­ka, że aż u 50% kobi­et z niepłod­noś­cią jajowodową, stwierdza się dowody infekcji Chlamy­dia tra­choma­tis. (W innym wykazano je aż u 60% badanych kobi­et z niepłod­noś­cią jajowodową oraz u 38%z niepłod­noś­cią innego pochodzenia). [2]

Bak­terie chlamy­dia zaburza­ją również prze­bieg ciąży, powodu­ją poronienia i przed­w­czesne porody. Utrud­ni­a­ją nawet zapłod­nie­nie in vit­ro, zakłó­ca­jąc pro­ces zag­nieżdża­nia się zar­o­d­ka. Dlat­ego też zale­ca się, aby każ­da kobi­eta przy­go­towu­ją­ca się do ciąży zro­biła badanie na obec­ność bak­terii chlamy­dia tra­choma­tis.

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażona chlamydią trachomatis?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi zakaże­nie Chlamy­dia są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie metody PCR z inny­mi bada­ni­a­mi dostęp­ny­mi na rynku…

 

.

[1] lek. med. Jarosław J. Maj ginekolog-położnik – Źródło: http://medic.hg.pl/Chlamydioza.pdf [2]Marek Muraws­ki, Mar­ta Matu­si­ak, Mar­i­an Gry­boś; CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY NIEPŁODNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ – CZY WARTO PRZEPROWADZAĆ RUTYNOWĄ DIAGNOSTYKĘ? (http://www.slam.katowice.pl/wydawnictwa/wiadlek/9–10-2007/s445_murawski_m.pdf)

 

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

 

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018