Czy ktoś z Twoich bliskich choruje na Alzheimera?

Widzisz jak choro­ba sieje spus­tosze­nie, a bliska Ci oso­ba zmienia się, wręcz „gaśnie” na Twoich oczach? Zapewne widok ten nie napawa optymisty­cznie, rodzi się wiele pytań i wąt­pli­woś­ci. Zas­tanaw­iasz się w jakim stop­niu jesteś narażony na zachorowanie na chorobę Alzheimera.
Czy wiesz, że jed­nym z czyn­ników warunk­u­ją­cych zachorowanie na chorobę Alzheimera (AD) są gene­ty­czne predys­pozy­c­je, które mogą być dziedz­ic­zone?

alzheimer-wypowiedz_eksperta

Uważa się, iż 85% zachorowań to zachorowa­nia spo­rady­czne, a ok 15% uwarunk­owanych jest gene­ty­cznie (cho­ci­aż być może udzi­ał czyn­ników gene­ty­cznych jest znacznie większy).[1] Ist­nieje bowiem postać choro­by Alzheimera (ok. 10% przy­pad­ków), która wys­tępu­je rodzin­nie i jest dziedz­ic­zona w sposób auto­so­ma­l­ny domin­u­ją­cy. W toku badań wykry­to przy­na­jm­niej 4 geny odpowiedzialne za pojaw­ie­nie się choro­by. Wśród nich wymienia się gen ApoE kodu­ją­cy białko apolipopro­teinę E.[2]

.
Oczy­wiś­cie na rozwój choro­by Alzheimera wpływ mają zarówno czyn­ni­ki gene­ty­czne jak również środowiskowe, pośród których wymienia się: 

  • wiek,
  • prze­byte urazy głowy,
  • zaburzenia gospo­dar­ki lipi­d­owej w orga­nizmie (wyso­ki poziom cho­les­terolu, miażdży­ca naczyń krwionośnych),
  • nad­ciśnie­nie tęt­nicze. ..

Więcej infor­ma­cji na tem­at testów gene­ty­cznych na chorobę Alzheimera zna­jdziesz tutaj…

Przeczy­taj więcej:

1. Częste prob­le­my z pamię­cią – czy to choro­ba Alzheimera?
2. Wyso­ki poziom cho­les­terolu sprzy­ja choro­bie Alzheimera?

Źródła:

[1]. http://www.czytelniamedyczna.pl/medycyna_rodzinna-262#kod
[2]. http://www.poradnia.pl/choroby/uklad-nerwowy/490-choroba-alzheimera-objawy-badania-leczenie

POWYŻSZE DANE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNYOBECNIE NIE OFERUJEMY BADANIA NA GENOTYPOWANIE APOE.

 

Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 14/03/2018