Kiedy chcesz wiedzieć, czy jesteś nosicielem mukowiscydozy?

Depositphotos_2593274_original

Być może Twoi rodz­ice to nosi­ciele mukowis­cy­dozy, być może chcesz wiedzieć czy Twój part­ner nie przenosi wadli­wego genu? Boisz się o zdrowie Two­jego przyszłego dziec­ka i zas­tanaw­iasz się co moż­na by zro­bić aby temu zapo­biec? Czy wiesz, że nosi­ciele mukowis­cy­dozy to oso­by całkowicie zdrowe, nie posi­ada­jące wyraźnych objawów chorobowych? Nosi­ciel mukowis­cy­dozy może nor­mal­nie funkcjonować.

 

 

 

 

 

Prob­lem pojaw­ia się wtedy kiedy na swo­jej drodze spot­ka drugiego nosi­ciela lub osobę chorą na mukowis­cy­dozę i zaprag­ną razem mieć dziecko. Jeśli obo­je part­nerów jest zdrowy­mi nosi­ciela­mi wadli­wego genu wów­czas ist­nieje ok. 25% ryzyko urodzenia dziec­ka chorego. Z kolei, w przy­pad­ku kiedy jeden z part­nerów jest nosi­cielem a dru­gi cho­ru­je na mukowis­cy­doze wów­czas ryzyko wys­tąpi­enia choro­by u dziec­ka wynosi 50%!

Mukowis­cy­doza u dorosłych to poważ­na choro­ba gene­ty­cz­na, która powin­na być zdi­ag­no­zowana jak najw­cześniej. Więcej infor­ma­cji na tem­at diag­no­zowa­nia mukowis­cy­dozy…

Mukowis­cy­doza jest chorobą dziedz­iczną, dlat­ego jeśli w Two­jej rodzinie wys­tępowała wcześniej ta choro­ba to ist­nieje ryzyko zachorowa­nia u two­jego dziec­ka.

.

opinia-Mukowiscydoza

 

UWAGA! Nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia, a artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

 

Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 24/05/2017