Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

 

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Specjalista położnictwa i ginekologii

Ukończył Wydział Lekarski Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w 1998 r. Posi­ada cer­ty­fikaty kom­pe­tencji w zakre­sie: ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego; badań ultra­sono­graficznych między 11–13+6 — prze­siewowych pod kątem aber­racji chro­mo­so­mowych i opóźnienia wzrostu płodu — Fun­dacja Medy­cyny Płodowej; pro­ce­dur inwazyjnych w ciąży, badań dopplerows­kich u płodu, oceny ultra­sono­graficznej szyjki macicy –Fun­dacja Medy­cyny Płodowej. Pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia (2008-2009r.). Jego wkład w międzynarodową dydaktykę został doceniony i jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Od 2014 r. Przewodniczący Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Dodatkowe informacje

  • Odbył staże doskon­alące w: Odd­ziale Medy­cyny Płodowej w King’s Col­lege Hos­pi­tal w Lon­dynie (Har­ris Birthright Research Cen­tre for Fetal Med­i­cine) (2009r.); Yale Uni­ver­sity. Fetal Mater­nal Med­i­cine Depart­ment, New Haven, Stany Zjed­noc­zone (2006r.); Ten­nessee Woman’s Care Ultra­sound Office, Nashville, Stany Zjed­noc­zone (2006r.)
  • Ukończył 3 pod­sta­wowe i 17 zaawan­sowanych kursów w zakre­sie ultra­sono­grafii położniczo-ginekologicznej w kraju oraz m.in. w Czechach, Stanach Zjed­noc­zonych, Wielkiej Bry­tanii i Włoszech;
  • Autor i współau­tor 19 pub­likacji w zakre­sie położnictwa, ginekologii i ultra­sono­grafii; współau­tor dwóch rozdzi­ałów w podręcznikach; współautor nowoczesnych narzędzi dydaktycznych;
  • Posi­ada doświad­cze­nie w pody­plo­mowej dydak­tyce ultra­sono­graficznej (przeprowadził ponad 80 warsztatów): Medy­czne Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii; współzałożyciel Małopol­s­kich Warsz­tatów Ultra­sono­grafii, prowadził zajęcia w ramach Wiedeńskiej Szkoły Ultra­sono­grafii Trójwymi­arowej; Szkoły Ultra­sono­grafii im. Ian’a Don­alda;
  • Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Pol­skie Towarzystwo Ultra­sono­graficzne, Pol­skie Towarzystwo Gineko­log­iczne, Między­nar­o­dowe Towarzystwo Ultra­sono­grafii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), Amerykański Insty­tut Ultra­sono­grafii w Medy­cynie (AIUM), Między­nar­o­dowa Grupa Skriningu Prenatalnego;
  • Jego zainteresowania medyczne dotyczą głównie: wczesnych badań anatomicznych i wczesnych badań serca płodu w późnym pierwszym trymestrze; badań serca płodu; nefrostomii wewnątrzmacicznej w zakresie wodonercza olbrzymiego u płodu; skriningu w kierunku aberracji chromosomowych; biopsji kosmówki; diagnostycznych badań trójwymiarowych; ultrasonografii ginekologicznej i onkoginekologicznej; diagnostyki i terapii powikłań ciąży bliźniaczej.

Czas ma znaczenie!
Wszystkie artykuły
Back to Top
Zadzwoń
Zadaj pytanie
Scan the code
Witaj 👋
Jak możemy Ci pomóc?