Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Spec­jal­ista położnict­wa i ginekologii

Ukończył Wydzi­ał Lekars­ki Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w 1998 r. Posi­ada cer­ty­fikaty kom­pe­tencji w zakre­sie: ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzyst­wa Ultra­sono­graficznego; badań ultra­sono­graficznych między 11–13+6 — prze­siewowych pod kątem aber­racji chro­mo­so­mowych i opóźnienia wzros­tu pło­du — Fun­dacja Medy­cyny Płodowej; pro­ce­dur inwazyjnych w ciąży, badań dopplerows­kich u pło­du, oce­ny ultra­sono­graficznej szyj­ki maci­cy –Fun­dacja Medy­cyny Płodowej. Pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wiel­ka Bry­ta­nia (2008–2009r.). Jego wkład w między­nar­o­dową dydak­tykę został doce­niony i jako jedyny Polak jest członkiem Inter­na­tion­al Fac­ul­ty of ISUOG. Od 2014 r. Prze­wod­niczą­cy Sekcji Ginekologii, Położnict­wa i Diag­nos­ty­ki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzyst­wa Ultra­sono­graficznego.

Dodatkowe informacje

  • Odbył staże doskon­alące w: Odd­ziale Medy­cyny Płodowej w King’s Col­lege Hos­pi­tal w Lon­dynie (Har­ris Birthright Research Cen­tre for Fetal Med­i­cine) (2009r.); Yale Uni­ver­sity. Fetal Mater­nal Med­i­cine Depart­ment, New Haven, Stany Zjed­noc­zone (2006r.); Ten­nessee Woman’s Care Ultra­sound Office, Nashville, Stany Zjed­noc­zone (2006r.)
  • Ukończył 3 pod­sta­wowe i 17 zaawan­sowanych kursów w zakre­sie ultra­sono­grafii położnic­zo-gineko­log­icznej w kra­ju oraz m.in. w Czechach, Stanach Zjed­noc­zonych, Wielkiej Bry­tanii i Włoszech;
  • Autor i współau­tor 19 pub­likacji w zakre­sie położnict­wa, ginekologii i ultra­sono­grafii; współau­tor dwóch rozdzi­ałów w podręcznikach; współau­tor nowoczes­nych narzędzi dydak­ty­cznych;
  • Posi­ada doświad­cze­nie w pody­plo­mowej dydak­tyce ultra­sono­graficznej (przeprowadz­ił pon­ad 80 warsz­tatów): Medy­czne Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Roz­tocza­ńs­ka Szkoła Ultra­sono­grafii; współza­łoży­ciel Małopol­s­kich Warsz­tatów Ultra­sono­grafii, prowadz­ił zaję­cia w ramach Wiedeńskiej Szkoły Ultra­sono­grafii Trójwymi­arowej; Szkoły Ultra­sono­grafii im. Ian’a Don­alda;
  • Członkost­wo w Towarzyst­wach Naukowych: Pol­skie Towarzyst­wo Ultra­sono­graficzne, Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne, Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Ultra­sono­grafii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), Amerykańs­ki Insty­tut Ultra­sono­grafii w Medy­cynie (AIUM), Między­nar­o­dowa Gru­pa Skriningu Pre­na­tal­nego;
  • Jego zain­tere­sowa­nia medy­czne doty­czą głównie: wczes­nych badań anatomicznych i wczes­nych badań ser­ca pło­du w późnym pier­wszym trymestrze; badań ser­ca pło­du; nefros­tomii wewnątrz­maci­cznej w zakre­sie wodon­er­cza olbrzymiego u pło­du; skriningu w kierunku aber­racji chro­mo­so­mowych; biop­sji kos­mów­ki; diag­nos­ty­cznych badań trójwymi­arowych; ultra­sono­grafii gineko­log­icznej i onkogineko­log­icznej; diag­nos­ty­ki i ter­apii powikłań ciąży bliź­ni­aczej.

Data publikacji: 10/04/2018