Dziedziczna skłonność miażdżycowaDziedziczna skłonność miażdżycowa

Chorobę miażdży­cową uważa się za epi­demię naszego wieku – skutek współczes­nego tem­pa i sposobu życia. Obok chorób nowot­worowych, miażdży­ca stanowi główną przy­czynę zgonów wśród mieszkańców kra­jów wysoko rozwinię­tych.

Za metab­o­lizm cho­les­terolu oraz trójglicery­dów, odpowiedzial­na jest m.in. apolipopro­teina E, która wys­tępu­je najczęś­ciej w trzech odmi­anach (allelach). Oso­by, które po oby­d­wu rodz­i­cach odziedz­iczyły allel APOE2, obciążone są zwięk­szonym ryzykiem choro­by miażdży­cowej oraz pod­wyżs­zonego poziomu cho­les­terolu. Z kolei posi­adanie co najm­niej jed­nej kopii allelu APOE4, również wiąże się ze zwięk­szonym ryzykiem zachorowa­nia na arte­riosklerozę.

Dlaczego badać?

Wyso­ki poziom cho­les­terolu sprzy­ja choro­bie miażdży­cowej, wys­tępowa­niu ataków ser­ca oraz udarów. Określe­nie wer­sji genu APOE, możli­we dzię­ki roz­wo­jowi tech­nik biologii moleku­larnej, pozwala na praw­idłowe zdi­ag­no­zowanie przy­czyny zaburzeń w gospo­darce lipi­d­owej orga­niz­mu, a co za tym idzie – na zas­tosowanie odpowied­niego leczenia za pomocą diety lub far­mako­log­icznego.

Kto powinien się przebadać?

Obec­ne inten­sy­wne i stre­su­jące tem­po życia, niezrównoważona dieta, boga­ta w nasy­cone kwasy tłuszc­zowe, oraz brak sys­tem­aty­cznego, codzi­en­nego ruchu, sprzy­ja­ją roz­wo­jowi miażdży­cy oraz innych chorób układu krwionośnego. Każdy z nas, w mniejszym lub więk­szym stop­niu narażony jest na wys­tąpi­e­nie tego typu schorzeń. Testy w kierunku gene­ty­cznej skłon­noś­ci miażdży­cowej powin­ny wykon­ać szczegól­nie te oso­by, u których w rodzinie wys­tąpiły przy­pad­ki hiper­c­ho­les­terolemii, zawały lub udary ser­ca.

POWYŻSZE DANE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNYOBECNIE NIE OFERUJEMY BADANIA NA GENOTYPOWANIE APOE.

 

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 14/03/2018