Referencje testDNA

Zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z niek­tóry­mi opini­a­mi naszych klien­tów oraz kon­tra­hen­tów na tem­at naszej pra­cy.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli po wyko­nanym bada­niu zechcą Państ­wo przesłać nam swo­ją opinię, którą z przy­jem­noś­cią zamieścimy na tej stron­ie.

.

Poznaj opinie naszych ekspertów

  • Dr n. med. Grze­gorz Połud­niews­ki
  • Mgr anal­i­ty­ki medy­cznej Mał­gorza­ta Chmiel
  • Aga­ta Guner­ka
  • Pomorskie Cen­trum Medy­czne Ormed

.

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 12/06/2015