Geny odpowiedzialne za nasze preferencje żywieniowe?

Geny odpowiedziane za nasze preferencje żywieniowe?

Naukow­cy ziden­ty­fikowali pewne gene­ty­czne mech­a­nizmy odpowiedzialne za nasze pref­er­enc­je żywieniowe. Wiedza na ich tem­at mogła­by być niezwyk­le przy­dat­na w opra­cowywa­niu indy­wid­u­al­nych planów żywieniowych dla osób będą­cych na diecie odchudza­jącej. Jak wiado­mo właś­ci­wie skom­ponowana dieta pozwala zachować kom­fort życia, a co najważniejsze zapo­b­ie­ga roz­wo­jowi niek­tórych groźnych chorób.

Wyni­ki badań przeprowad­zonych przez zespół badaczy z Uni­ver­si­ty of Tri­este i IRCCS Bur­lo Garo­fo­lo Insti­tute for Mater­nal and Child Health we Włoszech zaprezen­towane zostały na corocznej kon­fer­encji Euro­pean Soci­ety of Human Genet­ics (ESHG).

W celu ziden­ty­fikowa­nia genów odpowiedzial­nych za odczuwanie smaku, a w tym za pref­er­enc­je i nawy­ki żywieniowe przeprowad­zono szereg spec­jal­isty­cznych badań. Do tej pory sku­pi­ano się na bada­niu recep­torów smaku (głównie recep­to­ra odpowiedzial­nego za odczuwanie smaku gorzkiego), co po częś­ci poz­woliło zrozu­mieć gene­ty­czne uwarunk­owa­nia wpły­wa­jące na nasze upodoba­nia wzglę­dem takich sub­stancji, jak choć­by kofeina.

Zidentyfikowano 17 genów odpowiedzialnych za preferencje żywieniowe

Prace prowad­zone przez włos­kich spec­jal­istów opier­ały się na anal­izie całych genomów. W pier­wszym etapie przeanal­i­zowano geno­my 2 311 Włochów oraz 1 755 przed­staw­icieli innych kra­jów europe­js­kich oraz azjaty­c­kich. Dzię­ki temu udało się ziden­ty­fikować 17 genów odpowiedzial­nych za wybór konkret­nych pro­duk­tów spoży­w­czych, takich jak cho­ci­aż­by boczek, kar­c­zochy, kawa, ciem­na czeko­la­da, ser pleśniowy, cyko­ria, olej, masło, sok pomarańc­zowy, chleb, jogurt, wino i grzy­by. Naukow­ców zaskoczył fakt, że żaden z tych genów nie miał związku z recep­tora­mi zapachu czy smaku. Dla przykładu udało się ustal­ić, że gen HLA-DOA wpły­wa na nasze upodoba­nia do białego wina. Spec­jal­iś­ci pod­kreśla­ją istotne znacznie tych badań w zrozu­mie­niu zależnoś­ci pomiędzy środowiskiem, stylem życia i gene­tyką a zachowaniem dobrego stanu zdrowia.

.
Mimo iż w przeszłoś­ci wykony­wano już wiele badań, których celem było poz­nanie chorób związanych ze złym sposobem odży­wia­nia — do których zal­icza się np. otyłość — to nigdy jeszcze nie bra­no pod uwagę pref­er­encji żywieniowych. Brak pod­sta­wowej wiedzy na ten tem­at jest w tym przy­pad­ku głównym ogranicze­niem, które­mu spec­jal­iś­ci z insty­tu­tu naukowego we Włoszech próbowali zaradz­ić.

Reakcja na sól zapisana w genie KCNA5

W innym teś­cie naukow­cy dokon­ali anal­izy odpowiedzi człowieka na kon­takt z solą, a co za tym idzie jego reakcji na słony smak. Badanie to obe­j­mowało 900 zdrowych mieszkańców północ­no-wschod­nich Włoch. Stwierd­zono, że odpowiedź poszczegól­nych osób na sól związana jest w tym przy­pad­ku ze zmi­en­noś­cią sek­wencji DNA w genie KCNA5, który to wpły­wa na recep­to­ry smaku u ssaków. Wyni­ki te być może pomogą określić czyn­ni­ki warunk­u­jące iloś­ci uży­wanej przez nas soli. Jest to wbrew pozorom dość istotne, gdyż jak wiado­mo jej nad­mierne spoży­wanie przy­czy­nia się do nad­ciśnienia tęt­niczego i roz­wo­ju chorób układu ser­cowo-naczyniowego.

Dieta oparta na DNA bardziej skuteczna?

W kole­jnym teś­cie naukow­cy prze­badali 191 otyłych osób, które w tym celu podzielili na dwie grupy diete­ty­czne.
Pier­wsza gru­pa była tzw. grupą testową. Jej członkowie zobow­iązani zostali do przestrze­ga­nia spec­jal­nej diety opartej na 19 różnych genach. Dru­ga gru­pa była grupą kon­trol­ną. Opra­cow­ana przez spec­jal­istów dieta odchudza­ją­ca pole­gała na zmniejsze­niu iloś­ci spoży­wanych kalorii o 600 jed­nos­tek i anal­izie DNA osób należą­cych do grupy testowej. Następ­nie doko­nano mody­fikacji w diecie z uwzględ­nie­niem indy­wid­u­al­nych pro­fili gene­ty­cznych. Przykład­owo, osobom z mniej wyda­jnym metab­o­lizmem lipidów w diecie ogranic­zono tłuszcze. Całkowi­ta ilość dostar­czanych do orga­niz­mu kalorii była jed­nak dla wszys­t­kich taka sama. Po upły­wie 2 lat okaza­ło się, że u badanych, u których dieta opier­ała się na DNA, utra­ta masy ciała była o 33% więk­sza niż u osób z grupy kon­trol­nej.

.
Wyni­ki przeprowad­zonych badań wskazu­ją jed­noz­nacznie, że na to jakich wyborów żywieniowych dokonu­je­my ogrom­ny wpływ mają właśnie geny. Opra­cow­anie indy­wid­u­al­nej diety, zgod­nej z pro­filem gene­ty­cznym danej oso­by może mieć znaczą­cy wpływ na zdrowie, a przez to i jakość życia każdego człowieka.

.

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 25/05/2015