Gwiazdy na diecie zgodnej z DNAGwiazdy na diecie zgodnej z DNA

Życie w świ­etle jupiterów jest niezwyk­le trudne. Od gwiazd wyma­ga się wręcz per­fek­cyjnego wyglą­du. Pod ostrza­łem opinii pub­licznej zna­j­du­ją się przede wszys­tkim aktorzy i prezen­terzy telewiz­yjni. O zmarszczkach i nad­miernych kilo­gra­mach nie może być mowy, na pewno nie w show biz­ne­sie! Kiedy przeglą­dam kolorowe cza­sopis­ma lub oglą­dam telewiz­ję nie raz przy­chodzi mi do głowy pytanie: Jak aktorkom czy piosenkarkom uda­je się zachować szczupłą syl­wetkę?

Niek­tóre twierdzą, że nie muszą robić nic, gdyż urodę zawdz­ięcza­ją naturze. Nie dajmy się temu zwieść! Ich sekretem okazu­je się bowiem odpowied­nio dopa­sowana, lecz częs­to bard­zo restryk­cyj­na dieta.

Co jak­iś czas w medi­ach pojaw­ia­ją się infor­ma­c­je o nowo odkry­tych dietach-cud, które mają w szy­b­ki i efek­ty­wny sposób pomóc w pozby­ciu się nad­miernego tłuszczyku. Dieta kopen­has­ka, Dukana, dieta zgod­na z grupą krwi – moż­na by tak wymieni­ać w nieskońc­zoność… Hitem stała się ostat­nio również tzw. dieta DNA. Na czym ona pole­ga i kto z niej korzys­ta?

Dieta DNA, zwana inaczej dietą gene­ty­czną, jest chy­ba jed­ną z najbardziej indy­wid­u­al­nych diet na świecie. Opiera się ona na założe­niu, że to co jemy powin­no być zgodne z naszym kodem gene­ty­cznym. Naukow­cy opra­cow­ali zatem spec­jalne badanie DNA, na pod­staw­ie którego moż­na przy­go­tować plan żywieniowy dos­tosowany do indy­wid­u­al­nych potrzeb każdej oso­by. Przestrze­ganie diety zgod­nej z kodem gene­ty­cznym ma nie tylko ułatwić nam odchudzanie, ale też uchronić przed groźny­mi choroba­mi.

Które gwiazdy na diecie DNA

W gronie gwiazd, które zde­cy­dowały się na dietę DNA znalazła się m. in. Agniesz­ka Szulim – dzi­en­nikar­ka prowadzą­ca pro­gramy „Na językach” oraz „Sty­lowy Mag­a­zyn”. W jadłospisie Agniesz­ki domin­u­ją ryby, kasze, warzy­wa i owoce. Podob­ną dietę sto­su­je również piosenkar­ka Edy­ta Gór­ni­ak. Na jej talerzu nie zna­jdziemy czer­wonego mięsa czy serów, a gril­lowane i piec­zone warzy­wa. Jed­nym zdaniem: samo zdrowie! Kole­jną zwolen­niczką tej nowa­torskiej metody okaza­ła się Katarzy­na Cichopek – aktor­ka znana z seri­alu „M jak Miłość”. Kasia wykon­ała spec­jal­ny test gene­ty­czny o nazwie Gen­odi­et, którego rezul­tat poz­wolił na opra­cow­anie indy­wid­u­al­nego planu żywienia. Na gen­odi­etę przeszła pon­ad­to juror­ka pro­gra­mu „Top Mod­el” Joan­na Kru­pa. Badanie wykaza­ło, że powin­na ona unikać węglowodanów, a spoży­wać za to więcej białek i pro­duk­tów bogatych w wit­a­m­inę D. Modzie uległa także aktor­ka Anna Deres­zows­ka, która bada­niu geno­ty­pu pod­dała się wraz z córką. Dieta DNA cieszy się równie ogrom­ną pop­u­larnoś­cią wśród cele­bry­tów zza oceanu. Podob­no sto­su­je ją nawet sama Jes­si­ca Alba.

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015