Instrukcja pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka

Czy wiesz w jaki sposób pobiera się mate­ri­ał do tes­tu DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa? Mate­ri­ał do tego bada­nia stanowi wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, zobacz w jaki sposób należy go pobrać!

.
pobranie_materialu_do_badania_dna

W każdym opakowa­niu (przez­nac­zonym dla jed­nej oso­by) zna­j­du­ją się dwie wymazów­ki (tj. pałecz­ki z aplika­torem), które należy użyć. Na około 1–2 godziny przed pobraniem mate­ri­ału, badana oso­ba nie powin­na spoży­wać żad­nych posiłków ani napo­jów, również nie pal­ić papierosów.

.

 

pobranie_materialu_do_badania_dna2

W celu pobra­nia mate­ri­ału należy wyjąć wymazówkę z papierowego opakowa­nia z odpowied­nim napisem, chwyta­jąc za koniec wymazów­ki nieza­końc­zony baweł­ni­aną główką. Po otwar­ciu wymazów­ki nie powin­no dojść do kon­tak­tu końców­ki, na którą będzie pobier­ana prób­ka z żad­ną inną osobą niż oso­ba badana. Wymazówka nie powin­na mieć też sty­cznoś­ci z jakąkol­wiek niesteryl­ną powierzch­nią. Mate­ri­ał DNA obcej oso­by lub też innego rodza­ju zanieczyszczenia mogą znacznie utrud­nić lub wręcz uniemożli­wić właś­ci­we przeprowadze­nie bada­nia.

.

.
pobranie_materialu_do_badania_dna4

Do bada­nia posłuży wymaz z nabłon­ka wewnętrznej strony policz­ka. Wymaz pobiera się 10-krot­nie pocier­a­jąc tam i z powrotem jed­ną wymazówką po wewnętrznej stron­ie jed­nego policz­ka, a drugą wymazówką — drugiego policz­ka. Celem tej czyn­noś­ci jest pobranie komórek nabłon­ka policz­ka, z których następ­nie zostanie wyi­zolowane DNA.

Uwa­ga: Samo poślin­ie­nie waci­ka jest niewystar­cza­jące — należy potrzeć go 10 razy po wewnętrznych stronach policz­ka.

.

Bezpośred­nio po pobra­niu wymazu, proszę umieś­cić wymazów­ki z powrotem do papierowego opakowa­nia i pod­pisać imie­niem i nazwiskiem oso­by, od której był pobier­any wymaz.

Uwa­ga: Prosimy pamię­tać by wacik nie stykał się z żad­ną inną powierzch­nią poza opakowaniem trans­portowym, z którego wymazówka pochodz­iła.

Na zlece­niu proszę zaz­naczyć następu­jące infor­ma­c­je: płeć dziec­ka (m — męska,ź — żeńs­ka), imiona i nazwiska badanych osób.

Pod­pisane oświad­cze­nie i for­mu­la­rz zlece­nia prosimy włożyć do kop­er­ty zwrot­nej.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 08/06/2015