Jak umówić wizytę w lokalnym oddziale testDNA?

Umówie­nie pobra­nia próbek w placów­ce medy­cznej jest bezpłatne i mogą Państ­wo z niego w każdej chwili zrezyg­nować. Rez­erwac­ja ter­minu gwaran­tu­je Państ­wu jed­nak szy­bkie, łatwe pobranie mate­ri­ału bez oczeki­wa­nia w kole­jce.

Rezerwacji terminu można dokonać:

telefonicznie2e-mailemformularz

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz


Dzięku­je­my za zau­fanie!

.

 

 

Data publikacji: 15/07/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016