Jak umówić wizytę w lokalnym oddziale testDNA?

Umówie­nie pobra­nia próbek w placów­ce medy­cznej jest bezpłatne i mogą Państ­wo z niego w każdej chwili zrezyg­nować. Rez­erwac­ja ter­minu gwaran­tu­je Państ­wu jed­nak szy­bkie, łatwe pobranie mate­ri­ału bez oczeki­wa­nia w kole­jce.

Rezerwacji terminu można dokonać:

telefonicznie2 e-mailem formularz

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.


Dzięku­je­my za zau­fanie!

.