Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-03-2018

Kolejne certyfikaty ISFG dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Już po raz kole­jny testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mało prestiżowe cer­ty­fikaty ISFG wydawane przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics – Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej. Potwierdza­ją one jakość real­i­zowanych badań na ojcost­wo. Cer­ty­fikat ISFG jest jed­nym z najważniejszych, przyz­nawanym tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­om.

Certyfikat ISFG – najwyższa jakość przeprowadzanych analiz

Uzyskane cer­ty­fikaty ISFG za geno­ty­powanie i anal­izę statysty­czną pozwala­ją mieć pewność, że bada­nia na ojcost­wo real­i­zowane w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. są wykony­wane w praw­idłowy sposób.

 

Są również gwarancją najwyższej jakoś­ci i nieza­wod­noś­ci wykony­wanych testów oraz rzetel­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mu­je cer­ty­fikaty ISFG cyk­licznie, reg­u­larnie pod­da­jąc się kon­troli jakoś­ci w kierunku real­i­zowanych badań na ojcost­wo.

International Society for Forensic Genetics

To między­nar­o­dowa insty­tuc­ja o uznanym na całym świecie auto­ry­te­cie, której celem jest pro­moc­ja i szerze­nie wiedzy naukowej w zakre­sie anal­iz gene­ty­cznych na potrze­by medy­cyny sądowej. Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej ist­nieje już od 1968 roku i zrzesza członków z pon­ad 60 kra­jów.

 

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054 | Więcej infor­ma­cji: www.testDNA.pl

Cer­ty­fikaty moż­na zobaczyć tutaj: www.testdna.pl/certyfikaty

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat.

 

 Pobierz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Data publikacji: 16/03/2018, Data aktualizacji: 26/03/2018