Konferencja “Położne — siła kobiet, siła porozumienia”

3 kwiet­nia 2019 roku wzięliśmy udzi­ał w kon­fer­encji orga­ni­zowanej przez Fun­dację Rodz­ić Po Ludzku — “Położne — siła kobi­et, siła porozu­mienia”. Celem kon­fer­encji jest wzmac­ni­an­ie porozu­mienia między położny­mi a kobi­eta­mi, korzys­ta­ją­cy­mi z ich opie­ki. To pier­wsze z cyk­lu pię­ciu wydarzeń, które odbędą się w tym roku w 5 mias­tach w Polsce. W cza­sie spotka­nia mieliśmy okazję poroz­maw­iać z położny­mi i inny­mi uczest­niczka­mi kon­fer­encji o bada­ni­ach DNA dla kobi­et po poronie­niu oraz o bada­ni­ach istot­nych dla zdrowia mam i dzieci.

Dzisi­aj bierze­my udzi­ał w kon­fer­encji orga­ni­zowanej przez Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku — “Położne kobi­et – siła w…

Opub­likowany przez test DNA: Bada­nia Medy­czne Śro­da, 3 kwiet­nia 2019

 

Kon­fer­enc­ja “Położne — siła kobi­et, siła porozu­mienia”
5 (100%) 6
Data publikacji: 08/04/2019