Forma oraz koszt dostawy produktów testDNA

Dostawa pro­duk­tów testD­NA (zestawów do wyko­na­nia bada­nia na ojcost­wo bądź zestawów do pobra­nia mate­ri­ału do bada­nia medzy­cznego) może zostać doko­nana w zależnoś­ci od pref­er­encji klien­ta w formie:

Forma oraz koszt dostawy produktów testDNA

  • Dyskret­nej — na kop­er­cie oraz liś­cie prze­wozowym nie ma piecząt­ki lab­o­ra­to­ri­um. Opc­ja ta nie wyma­ga dodatkowej opłaty.
  • Zwykłej — na kop­er­cie zna­j­du­ją się dane lab­o­ra­to­ri­um
..

Koszty dostawy produktów testDNA

Zamówienia na tere­nie Pol­s­ki real­i­zowane są za pośred­nictwem:

  • Pocz­ty Pol­skiejBEZPŁATNA Czas dostawy : do 2 dni roboczych
    Dostęone opc­je : przesył­ka pod wskazany adres (adres zamieszka­nia), przesył­ka na adres urzę­du pocz­towego (usłu­ga poste restante; należy podać imię i nazwisko oso­by odbier­a­jącej przesyłkę)
  • Dostawa kuri­erem — zestaw do bada­nia na ojcost­wo — 0 zł; zestaw do badań medy­cznych — 30 zł
..
Uwa­gi: Konieczne jest pozostaw­ie­nie kon­tak­tu tele­fon­icznego dla komu­nikacji z kuri­erem

Kosz­ty dostawy zagranicznej zależą od kra­ju dostawy. Uzgad­ni­ane są pod­czas kon­tak­tu tele­fon­icznego.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015