Mikroślady — niestandardowy materiał do analizy DNA

Zasad­nic­zo badanie lab­o­ra­to­ryjne wykonu­je­my, izolu­jąc DNA z przysłanych przez Państ­wa wymazówek będą­cych częś­cią zestawu testD­NA. Dzię­ki temu pobranie prób­ki jest dla Państ­wa bard­zo wygodne i jed­nocześnie dostar­cza wyma­ganą ilość DNA. Ist­nieje jed­nak możli­wość wysyła­nia nie­s­tandar­d­owego mate­ri­ału do anal­izy, takiego jak zużyte chus­tecz­ki do nosa, gumy do żucia oraz wiele innych.

Z naszych doświad­czeń wyni­ka, że nie zawsze możli­we jest pobranie mate­ri­ału w trady­cyjny sposób. Może to wynikać z nieobec­noś­ci badanej oso­by (dłu­gotr­wały pobyt za granicą, zaginię­cie itp.) lub innych trud­nych do przewidzenia okolicznoś­ci. Na szczęś­cie dzię­ki naszej tech­nologii i wiedzy możli­we jest badanie znacznie szer­szego zakre­su przesyłanych mate­ri­ałów zaw­ier­a­ją­cych komór­ki z DNA. Powszech­nie nazy­wane są one mikroślada­mi i wyma­ga­ją opra­cow­a­nia spec­jal­nych pro­ce­dur anal­izy.

W tej chwili nasze laboratorium jest gotowe dokonać analizy DNA zawartego w następujących próbkach:

 • włosy z cebulka­mi — do bada­nia wystar­czy kil­ka włosów, wyr­wanych wraz z cebulka­mi np. pod­czas depilacji (włosy bez cebulek są bezwartoś­ciowe dla bada­nia),
 • plamy krwi na ubra­niu lub innej rzeczy, należą­ca do badanej oso­by,
 • bieliz­na lub ubranie — tylko i wyłącznie w przy­pad­ku, gdy zaw­ier­a­ją one widoczne śla­dy krwi lub śluzu pochodzącego od badanej oso­by,
 • szczeci­na z maszyn­ki do gole­nia, pochodzą­ca wyłącznie od badanej oso­by, niezmieszana ze szczeciną innych osób,
 • szc­zotecz­ka do zębów — uży­wana odpowied­nio dłu­go tylko przez badaną osobę,
 • zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na — zaw­ier­a­ją­ca śluz z nosa badanej oso­by,
 • waci­ki do czyszczenia uszu — zaw­ier­a­jące wyraźne śla­dy uży­wa­nia,
 • zuży­ta prez­er­waty­wa — w celu wyko­rzys­ta­nia nasienia z zużytej prez­er­waty­wy najlepiej pobrać je na wymazówkę, wysuszyć i w takiej formie przesłać do lab­o­ra­to­ri­um.
 • fil­tr z papierosa — wypalonego (tylko i wyłącznie) przez badaną osobę,
 • znaczek pocz­towy — nakle­jony śliną przez badaną osobę,
 • smoczek — uży­wany tylko przez badaną osobę,

Uwaga!

Prosimy przed wysłaniem próbek z mate­ri­ałem badaw­czym do lab­o­ra­to­ri­um upewnić się, czy mate­ri­ał pochodzi fak­ty­cznie od właś­ci­wych osób (tylko i wyłącznie od tych osób). Jakakol­wiek pomył­ka zafałszu­je całkowicie wynik bada­nia.

Badanie z innych niż wymazów­ki mate­ri­ałów jest możli­we jedynie w sytu­acji, gdy badany mate­ri­ał nie jest zanieczyszc­zony obcym DNA. W innych przy­pad­kach badanie jest niemożli­we do wyko­na­nia i zostaną poproszeni Państ­wo o przesłanie nowego, czys­tego mate­ri­ału.

Za pochodze­nie mate­ri­ału odpowia­da oso­ba wysyła­ją­ca. W razie koniecznoś­ci powtórzenia bada­nia, pobrana zostanie dodatkowa opła­ta.

W celu zag­waran­towa­nia wysok­iej jakoś­ci wysyłanego mate­ri­ału prosimy o kon­takt z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi (tele­fon­icznie lub poprzez anon­i­mowy chat) jeszcze przed wysłaniem próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Chęt­nie doradz­imy.

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

 

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 15/03/2019