Referencje

Prezen­tu­je­my Państ­wu ref­er­enc­je uzyskane z Sądów, placówek medy­cznych oraz od spec­jal­istów z który­mi współpracu­je­my i którzy nam zau­fali. Są one potwierdze­niem najwyższej jakoś­ci naszych usług oraz pewnoś­ci i wiary­god­noś­ci wydawanych wyników badań gene­ty­cznych.

O pewności wyników świadczą referencje uzyskane z Sądów, placówek medycznych oraz od specjalistów:

Bada­nia DNA wyko­rzysty­wane przy tes­tach na ojcost­wo są jedynym skutecznym sposobem rozstrzyg­nię­cia prob­le­mu spornego ojcost­wa- sytu­acji, która nierzad­ko związa­nia jest z sil­ny­mi emoc­ja­mi osób badanych. Dlat­ego też z mojego punk­tu widzenia- nie tylko jako biegłego sądowego, istot­na jest wiary­god­ność lab­o­ra­to­ri­um oraz jakość prowad­zonych przez nie badań. Lata prak­ty­ki, inwest­y­c­ja w kadry oraz cer­ty­fikaty wydane przez między­nar­o­dowe insty­tu­ty, to dla mnie ele­men­ty warunk­u­jące rzetel­ność wykony­wanych anal­iz DNA w lab­o­ra­to­ri­um testD­NAMaria Kawa, Biegły sądowy z listy Sądu Okrę­gowego w Tarnobrzegu
.
Bazu­jąc na wielo­let­niej współpra­cy zauważyliśmy że fir­ma testD­NA wyróż­nia się na tle innych firm z branży. Jed­nym z atutów, najważniejszym zarówno dla pac­jen­ta jak i lekarza, jest wiary­god­ność i rzetel­ność wykony­wanych badań.Dr n. med. Grze­gorz Połud­niews­ki
Współpracę na linii punkt pobrań – lab­o­ra­to­ri­um oce­ni­am jako wzor­cową. Szy­b­ki kon­takt, ekspre­sowe dostar­czanie niezbęd­nych doku­men­tów i zestawów, elasty­czne usta­lanie ter­minów pobrań to tylko niek­tóre atu­ty współpra­cy. lek. med. Jarosław Głowac­ki
Dzię­ki wyjątkowe­mu Dzi­ałowi Obsłu­gi Klien­ta (świa­towe stan­dardy) każde zamówie­nie nawet to nie­s­tandar­d­owe jest wykony­wane niezwyk­le sprawnie.Aga­ta Guner­ka

Zobacz też:

banner2


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 07/11/2017, Data aktualizacji: 29/01/2019