Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie moich danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia przez testDNA Servi­ces Sp. z o.o. zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29.03.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 333). *

Czas ma znaczenie!
Wszystkie artykuły
Back to Top
Zadzwoń