Porozmawiaj on-line z konsultantem

Sys­tem chat on-line jest już do Państ­wa dys­pozy­cji. Aby go uru­chomić prosimy kliknąć przy­cisk zna­j­du­ją­cy się po lewej stron­ie naszej wit­ryny, z napisem „Pyta­nia?- poroz­maw­iaj on-line z kon­sul­tan­tem”.

W przy­pad­ku gdy wszyscy kon­sul­tan­ci są zaję­ci bieżącą obsługą klien­tów, lub też odwiedza­cie Państ­wo naszą stronę poza godz­i­na­mi otwar­cia biu­ra, pojaw­ia się przy­cisk z napisem „Chat niedostęp­ny. Zaprasza­my później!”. Klikniecie go poz­woli Państ­wu wysłać nam wiado­mość.
.

Jak inaczej można się skontaktować z testDNA?

  • Dzwoniąc na infolin­ię  800 007 771 lub pod numer biurowy (32) 445 34 36
  • Wysyła­jąc maila na adres biuro@testdna.pl
  • Wysyła­jąc uwa­gi poprzez for­mu­la­rz elek­tron­iczny

Chętnie doradzimy

Jeśli mają Państ­wo jakiekol­wiek pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Chęt­nie doradz­imy.

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

 

Data publikacji: 08/06/2015