Gwarancja dyskretnej przesyłki

Na Państ­wa życze­nie zamówione zestawy dostar­cza­my w opakowa­ni­ach nie sugeru­ją­cych zawartoś­ci przesył­ki. Zestaw może­my również dostar­czyć na adres urzę­du pocz­towego- Poste Restante.

Poste Restante

Klien­ci dla których bard­zo waż­na jest dyskrec­ja i którzy nie chcą, aby zestaw przyszedł na ich adres domowy mają możli­wość wyboru w opc­jach zamówienia przesył­ki na tzw. Poste Restante — dyskret­na przesył­ka.

Przesył­ka zosta­je nadana na adres urzę­du pocz­towego i tam też oczeku­je na odbiór (listonosz nie przynosi przesył­ki pod wskazany adres, klient musi zam udać się na pocztę po odbiór przesył­ki.
UWAGA: Przesył­ka zostanie nadana jako “poste restante” jeżeli w zamówie­niu klient zaz­naczy taką opcję, a także wpisze numer i adres urzę­du pocz­towego, w którym będzie odbier­ana przesył­ka (infor­ma­c­je te moż­na uzyskać na pocz­cie od pra­cown­i­ka urzę­du pocz­towego) i imię nazwisko oso­by uprawnionej do odbioru przesył­ki.

Przesył­ka nadana na poste restante nie jest dostar­czana do domu adresa­ta, ale należy ją ode­brać, zgłasza­jąc się do urzę­du pocz­towego z dowo­dem tożsamoś­ci.

Data publikacji: 21/05/2015