Poufność i ochrona danych

Rozu­miemy, że infor­ma­c­je, które nasi klien­ci nam powierza­ją są wyjątkowej wagi. Dlat­ego uży­wamy sys­temów, które od momen­tu otrzy­ma­nia tych infor­ma­cji uniemożli­wia­ją osobom z zewnątrz dostęp do nich.

Przekazy­wanie danych. Wszys­tkie dane, które przekazu­je­cie Państ­wo za pośred­nictwem Inter­ne­tu są kodowane przez szyfrowaną wer­sję pro­tokołu https.
Poufność kon­tak­tu. Sys­tem przesyłek i komu­nikacji z klien­tem został tak zapro­jek­towany, aby zag­waran­tować pełną dyskrecję (np.: poprzez Poste Restante). Co więcej, macie również Państ­wo możli­wość wyboru sposobu uzyska­nia infor­ma­cji o wynikach tes­tu tak, aby jak najlepiej odpowiadał on indy­wid­u­al­nym potrze­bom (w zależnoś­ci od włas­nych pref­er­encji — lis­town­ie, tele­fon­icznie, fak­sem lub pocztą elek­tron­iczną).

Prze­chowywanie danych gene­ty­cznych. Dane uzyskane w bada­niu są prze­chowywane w archi­wum lab­o­ra­to­ri­um zgod­nie z obow­iązu­ją­cym roz­porządze­niem Min­is­tra Zdrowia z dnia 10 sierp­nia 2001 r. reg­u­lu­ją­cym zasady prze­chowywa­nia doku­men­tacji medy­cznej.

Prze­chowywanie mate­ri­ału gene­ty­cznego. Prób­ki DNA są prze­chowywane w spec­jal­nych zam­rażarkach lab­o­ra­to­ryjnych z tem­per­aturą -70.

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015