Częste problemy z pamięcią – czy to choroba Alzheimera?

Częste problemy z pamięcią – czy to choroba Alzheimera?

Czy zauważyłeś(aś), że ostat­nio częs­to się zapom­i­nasz? Zdarza się, że nie pamię­tasz nazw otacza­ją­cych Cię przed­miotów ani ludzi? Być może to chwilowy spadek Two­jej formy umysłowej, jed­nakże jeśli taka sytu­ac­ja trwa od dłuższego cza­su być może jesteś zagrożony roz­wo­jem choro­by Alzheimera.
Czy wiesz, że jed­nym z czyn­ników warunk­u­ją­cych zachorowanie na chorobę Alzheimera (AD) są gene­ty­czne predys­pozy­c­je, które mogą być dziedz­ic­zone?

alzheimer-wypowiedz_eksperta
Uważa się, iż 85% zachorowań to zachorowa­nia spo­rady­czne, a ok 15% uwarunk­owanych jest gene­ty­cznie (cho­ci­aż być może udzi­ał czyn­ników gene­ty­cznych jest znacznie większy).[1] Ist­nieje bowiem postać choro­by Alzheimera (ok. 10% przy­pad­ków), która wys­tępu­je rodzin­nie i jest dziedz­ic­zona w sposób auto­so­ma­l­ny domin­u­ją­cy. W toku badań wykry­to przy­na­jm­niej 4 geny odpowiedzialne za pojaw­ie­nie się choro­by. Wśród nich wymienia się gen ApoE kodu­ją­cy białko apolipopro­teinę E.[2]

Oczy­wiś­cie na rozwój choro­by Alzheimera wpływ mają zarówno czyn­ni­ki gene­ty­czne jak również środowiskowe, pośród których wymienia się:

  • wiek,
  • prze­byte urazy głowy,
  • zaburzenia gospo­dar­ki lipi­d­owej w orga­nizmie (wyso­ki poziom cho­les­terolu, miażdży­ca naczyń krwionośnych),
  • nad­ciśnie­nie tęt­nicze.
..

Więcej infor­ma­cji na tem­at testów gene­ty­cznych na chorobę Alzheimera zna­jdziesz tutaj…

Źródła:

[1]. http://www.czytelniamedyczna.pl/medycyna_rodzinna-262#kod
[2]. http://www.poradnia.pl/choroby/uklad-nerwowy/490-choroba-alzheimera-objawy-badania-leczenie

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!