Nietolerancja laktozy u dorosłych

Young positive woman eating granola breakfast on the couch at home. Close-upNietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych jest jed­nym z częś­ciej wys­tepu­ją­cych zaburzeń traw­ienia, wynika­ją­cym z obniże­nia lub zahamowa­nia akty­wnoś­ci enzy­mu niezbęd­nego do traw­ienia lak­tozy.

Inne nazwy nietol­er­ancji lak­tozy u dorosłych: pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy, hipo­lak­taz­ja typu dorosłych, pier­wot­ny niedobór lak­tazy typu dorosłych.

Główny­mi objawa­mi nietol­er­ancji lak­tozy są liczne zaburzenia jeli­towe, wys­tępu­jące już po 30 min­u­tach od spoży­cia posiłku zaw­ier­a­jącego lak­tozę: wzdę­cia oraz bóle brzucha, nud­noś­ci, wymio­ty, skur­cze, bolesne kol­ki i biegun­ki.

.

Na czym polega schorzenie nietolerancja laktozy u dorosłych?

Pac­jen­ci cier­pią­cy na nietol­er­ancję lak­tozy mają obniżone przyswa­janie wap­nia. Sza­cu­je się, iż objawy schorzenia wys­tępu­ją w różnym nasile­niu u ok. 70% pop­u­lacji; w Polsce, na pier­wot­ną nietol­er­ancję lak­tozy cier­pi ok. 37,5% ludzi dorosłych.

Choro­ba ma podłoże gene­ty­czne; dziedz­ic­zona jest w sposób auto­so­ma­l­ny recesy­wny, co oznacza, że mutac­ja wys­tępu­je w chro­mo­so­mach innych, niż chro­mo­somy płci i ujaw­nia się jedynie wtedy, kiedy zmu­towany gen dziedz­ic­zony jest po oby­d­wu rodz­i­cach.

Wszys­tkie te dolegli­woś­ci mogą doprowadz­ić do zaburzeń snu oraz uczu­cia chron­icznego zmęczenia.
Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia:

  • pac­jen­ci z objawa­mi ze strony układu pokar­mowego,
  • pac­jen­ci ze stanem przewlekłego zmęczenia,
  • pac­jen­ci, u których wys­tępu­je pod­wyżs­zone ryzyko zachorowa­nia na osteo­porozę (kobi­ety w wieku menopauzal­nym, mężczyźni w okre­sie andropauzy).

.

Na czym polega badanie?

Badanie gene­ty­czne pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić bądź wyk­luczyć ist­nie­nie mutacji w genie LCT kodu­ją­cym lak­tazę;

Mate­ri­ał do bada­nia: wymaz z wewnętrznej strony policz­ka (tzw. „śli­na”)

Czas oczeki­wa­nia na wynik: 15–20 dni roboczych.

.

Zestaw do badania na HPV
Cena badania:  297 zł 

Kup ter­az!

Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia …

.

.Bada­nia gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy u dorosłych przeprowadzane są w całej Polsce

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

 

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 05/06/2015