Promocja — mikroślad w cenie wymazu!

Dyskretny test ojcostwa z włosa, szczoteczki do zębów innych śladów …

Stan­dar­d­owo w bada­niu ojcost­wa anal­izu­je się wymazy z policz­ka. Do bada­nia moż­na włączyć również inne prób­ki — przed­mio­ty, na których zna­j­du­je się DNA danej oso­by m.in.: włosy z cebulka­mi, plamy krwi i szc­zoteczkę do zębów (tzw.mikroślady).

Pewność wyniku DNA z mikrośladów jest taka sama jak z wymazów z policz­ka i wynosi 100% przy wyk­lucze­niu ojcost­wa i pon­ad 99,9999% przy jego potwierdze­niu. Więcej o bada­niu»

.

Dzięki promocji zyskujesz:

 • Oszczęd­ność ceny398 zł — bada­jąc dwie prób­ki nie­s­tandar­d­owe (mikrośla­dy)
 • Maksy­mal­ną dyskrecję — badanie w opar­ciu o mikrośla­dy to jeszcze więk­sza dyskrec­ja
 • Pewny wynik — jed­noz­naczne potwierdze­nie bądź wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcost­wa

Test z mikrośladów jest dla Ciebie:

 • Jeśli chcesz pobrać dyskret­nie próbkę od starszego dziec­ka,
 • Jeśli nie masz bezpośred­niego dostępu do badanej oso­by,
 • Jeśli potenc­jal­ny ojciec nie żyje a masz dostęp do jego oso­bistych przed­miotów,
 • Jeśli zależy Ci na pewnym i jed­noz­nacznym ustal­e­niu bio­log­icznego ojcost­wa.

Przeczy­taj porad­nik o bada­niu ojcost­wa na pod­staw­ie próbek nie­s­tandar­d­owych

Jak skorzystać z promocji?

 • W dni­ach 3–6 kwiet­nia zamów zestaw do pobra­nia próbek bądź umów się na wiz­ytę w placów­ce medy­cznej
 • Przy zamówie­niu podaj hasło “mikroślad w cenie wymazu”
 • Pobierz prób­ki od dwóch osób. Jeśli chcesz zbadać więcej niż 2 oso­by, skon­tak­tuj się z nami.
 • Czekaj na wynik — przekaże­my Ci go w ciągu 10–15 dni roboczych.

Promocja przy badaniu 2 osób:

 • Dziecko: wymaz lub mikroślad
 • Potenc­jal­ny ojciec: wymaz lub mikroślad

Włącze­nie do bada­nia kole­jnej oso­by jest płatne zgod­nie z cen­nikiem (jeżeli będzie to mikroślad, jest on również obję­ty pro­mocją!).
Lista mikrośladów, które badamy:

 • włosy z cebulka­mi (m.in. 5 sztuk),
 • plamy krwi,
 • tam­pon lub pod­pas­ka,
 • plamy spermy,
 • pas­ki z glukometru,
 • szc­zotecz­ka do zębów wielokrot­nie uży­wana,
 • fil­tr z papierosa,
 • chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa,
 • guma do żucia,
 • woskow­ina na paty­czkach kos­me­ty­cznych,
 • butel­ka, pusz­ka,
 • szk­lan­ka,
 • sztućce

Zobacz zdję­cia mikrośladów»>
Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy prób­ka, którą dys­ponu­jesz nada­je się do anal­izy, skon­tak­tuj się z nami!


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016