Regulamin „Promocji Świątecznej”

 1. Informacje podstawowe

1.1. Organizatorem „Promocji Świątecznej” (dalej zwanej Promocją) jest testDNA Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Słoneczna 4, 40–135 Katowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000485925, NIP: 6342822748 (dalej zwana Organizatorem).

1.2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie promocji „Promocja Świąteczna”, dostępnym on-line na stronie internetowej www.testDNA.pl (dalej zwanym Regulaminem).

1.3. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania objętego Promocją.

 1. Zasady promocji

2.1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.2. Korzystając z Promocji Uczestnik oświadcza że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2.3. Promocja trwa od dnia 13 grudnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania kuponów z promocyjną ofertą rabatową, lub do wycofania z Promocji wszystkich badań. O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.testDNA.pl.

2.3. Promocja obejmuje wyłącznie następujące badania realizowane przez laboratorium Organizatora:

 • badanie w kierunku celiakii,
 • badanie w kierunku nietolerancji laktozy,
 • badanie w kierunku trombofilii wrodzonej,
 • badanie mutacji genu MTFHR,
 • badanie w kierunku hemochromatozy,
 • badanie genotypu ApoE  (badanie wycofane z promocji w dniu 14.03.2018 r.),
 • ustalenie profilu genetycznego,

z tym zastrzeżeniem, że Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania wybranych badań z Promocji. Informacja o zmianie zakresu badań objętych Promocją zostanie opublikowana na stronie internetowej www.testDNA.pl.

2.4. W promocji dostępne są dwa rodzaje kuponów rabatowych (dalej zwanych Kuponami, a każdy osobno Kuponem).

 • Kupon rabatowy „50% taniej”,
 • Kupon rabatowy „Badanie za 1 zł”.

2.5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu realizowanej przez Organizatora usługi przeprowadzenia badania wskazanego w ustępie 2.3 oraz okazanie (dołączenie do formularza zlecenia badania) jednego z Kuponów.

2.6. W przypadku dołączenia do formularza zlecenia badania jednego z Kuponów Uczestnikowi zostanie przyznany rabat, od cen podanych w cenniku na stronie www.testDNA.pl, w wysokości:

 • 50 % (pięćdziesiąt procent) w przypadku dołączenia Kuponu „50% taniej”, lub
 • obniżającej cenę za badanie do kwoty 1 zł brutto w przypadku dołączenia kuponu „Badanie za 1 zł”.

2.7. Kupony są jednorazowe i nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

2.8. Kwota rabatu jest udzielana od cen podanych  w cenniku na stronie www.testDNA.pl. Zgodnie z cennikiem z dnia 10 grudnia 2017 roku, ceny brutto badań objętych Promocją wynoszą:

 • badanie w kierunku celiakii – 297,-
 • badanie w kierunku nietolerancji laktozy – 297,-
 • badanie w kierunku trombofilii wrodzonej – 330,-
 • badanie mutacji genu MTFHR – 277,-
 • badanie w kierunku hemochromatozy – 297,-
 • badanie genotypu ApoE – 330,-
 • ustalenie profilu genetycznego – 650 ,-

2.9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakupu realizowanej przez Organizatora usługi, na którą udzielono rabatu, Klientowi zwracana jest cena badania pomniejszona o przyznany rabat, tj. równa opłacie wniesionej przez Uczestnika.

2.10. W przypadku złożenia przez Uczestnika zamówienia na badanie nie objęte Promocją, w tym wycofane z Promocji przez Organizatora, cała kwota wpłacona przez Klienta zostanie niezwłocznie zwrócona.

2.11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

 1. Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@testdna.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

3.2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

 1. Postanowienia końcowe

4.1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testdna.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją, jest sąd w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.


Data publikacji: 12/12/2017, Data aktualizacji: 04/12/2018