Refundowany  test na  Mukowiscydozę

Jeżeli należysz do Opol­skiego, Śląskiego lub Dol­nośląskiego Odd­zi­ału NFZ oraz ist­nieją medy­czne wskaza­nia, to  to badanie możesz wykon­ać nieod­płat­nie dzię­ki refun­dacji z NFZ.

Musisz jedynie uzyskać skierowanie do porad­ni gene­ty­cznej, które wys­tawi Twój  lekarz prowadzą­cy oraz staw­isz się na wiz­ytę w porad­ni gene­ty­cznej- jest to wymóg konieczny.

Szer­sze szczegóły na tem­at pro­ce­dury wyko­na­nia badań refun­dowanych uzyska­cie Państ­wo dzwoniąc pod numery tele­fonów: (32) 445 34 36, 800 007 771 (bezpłat­na infolinia) lub pisząc na adres e-mail: biuro@testdna.pl

UWAGA:

Przeprasza­my, w chwili obec­nej refun­dowane badanie nie jest już dostęp­ne. 

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 24/05/2017