Regulamin promocji „Voucher 50 zł na badanie medyczne”

1. Infor­ma­c­je pod­sta­wowe

 1. Orga­ni­za­torem pro­mocji „Vouch­er 50 zł na badanie medy­czne” (dalej zwanej Pro­mocją) jest testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach, przy ul. Słonecz­na 4, 40–135 Katow­ice wpisaną do Kra­jowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przed­siębior­ców, prowad­zonego przez Sąd Rejonowy w Katow­icach pod numerem KRS 0000485925, NIP: 6342822748 dalej zwana Orga­ni­za­torem).
 2. Pro­moc­ja odby­wa się zgod­nie z zasada­mi określony­mi w Reg­u­lamin pro­mocji „Vouch­er 50 zł na badanie medy­czne”, dostęp­nym on-line na stron­ie inter­ne­towej testDNA.pl (dalej zwanym Reg­u­laminem).
 3. Uczest­nikiem Pro­mocji (dalej zwanym Uczest­nikiem) może być pełno­let­nia oso­ba fizy­cz­na, akcep­tu­ją­ca postanowienia Reg­u­laminu, chcą­ca dokon­ać zakupu usłu­gi przeprowadzenia przez Orga­ni­za­to­ra bada­nia medy­cznego objętego Pro­mocją.

2. Zasady pro­mocji

 1. Przed wzię­ciem udzi­ału w Pro­mocji Uczest­nik zobow­iązany jest zapoz­nać się z Reg­u­laminem.
 2. Korzys­ta­jąc z Pro­mocji Uczest­nik oświad­cza że zapoz­nał się z Reg­u­laminem i akcep­tu­je jego postanowienia.
 3. Pro­moc­ja trwa od dnia 1 grud­nia 2017 r. do 31 mar­ca 2018 r. dnia  i obe­j­mu­je wyłącznie następu­jące bada­nia medy­czne real­i­zowane przez Orga­ni­za­to­ra:
  • badanie w kierunku celi­akii,
  • badanie w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy,
  • badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej,
  • badanie płci pło­du po poronie­niu,
  • badanie mate­ri­ału od pło­du po poronie­niu w kierunku przy­czyn poronienia,
  • badanie w kierunku hemochro­ma­tozy,
  • badanie geno­ty­pu ApoE.
 4. Warunk­iem uczest­nict­wa w Pro­mocji jest doko­nanie zakup real­i­zowanej przez Orga­ni­za­to­ra usłu­gi przeprowadzenia bada­nia medy­cznego wskazanego w ustępie poprzedza­ją­cym.
 5. Przy doko­na­niu czyn­noś­ci, o której mowa w ustępie poprzedza­ją­cym Uczest­nikowi zostanie przyz­nany rabat w wysokoś­ci 50 zł (pięćdziesiąt zło­tych).
 6. Rabat jest jed­no­ra­zowy i nie podle­ga wymi­an­ie na równowartość pieniężną.
 7. W przy­pad­ku odstąpi­enia przez Uczest­ni­ka od umowy zakup real­i­zowanej przez Orga­ni­za­to­ra usłu­gi, na którą udzielono rabatu, Klien­towi zwracana jest cena bada­nia pom­niejs­zona o przyz­nany rabat.

3. Rekla­mac­je

 1. Wszelkie rekla­mac­je doty­czące Pro­mocji win­ny być zgłaszane Orga­ni­za­torowi za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej na adres: biuro@testdna.pl i / lub pisem­nie na adres siedz­i­by Orga­ni­za­to­ra.
 2. Wszelkie przesyłane rekla­mac­je powin­ny zaw­ier­ać co najm­niej imię, nazwisko i dane kon­tak­towe oso­by zgłasza­jącej oraz dokład­ny opis rekla­macji.
 3. Rekla­mac­je będą roz­pa­try­wane w ter­minie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzy­ma­nia przez Orga­ni­za­to­ra, a oso­ba je zgłasza­ją­ca zostanie poin­for­mowana przy wyko­rzys­ta­niu podanych przez nią danych kon­tak­towych.

4. Postanowienia koń­cowe

 1. Wszelkie infor­ma­c­je związane z Pro­mocją Uczest­ni­cy mogą otrzy­mać kon­tak­tu­jąc się z Orga­ni­za­torem za pośred­nictwem adresu e-mail biuro@testdna.pl oraz tele­fon­icznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzy­ma­nia zapy­ta­nia przez Orga­ni­za­to­ra.
 2. W sprawach nieureg­u­lowanych w Reg­u­laminie zas­tosowanie mają przepisy kodek­su cywilnego.
 3. Sądem właś­ci­wym w przy­pad­ku jakichkol­wiek sporów wynikłych w związku z Pro­mocją, jest sąd powszech­ny w Warsza­w­ie, właś­ci­wy dla siedz­i­by Orga­ni­za­to­ra.
Data publikacji: 25/09/2017, Data aktualizacji: 18/12/2017