Regulamin promocji „Voucher 50 zł na badanie medyczne”

1. Informacje podstawowe

 1. Organizatorem promocji „Voucher 50 zł na badanie medyczne” (dalej zwanej Promocją) jest testDNA Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000485925, NIP: 6342822748 dalej zwana Organizatorem).
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulamin promocji „Voucher 50 zł na badanie medyczne”, dostępnym on-line na stronie internetowej testDNA.pl (dalej zwanym Regulaminem).
 3. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania medycznego objętego Promocją.

2. Zasady promocji

 1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Korzystając z Promocji Uczestnik oświadcza że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Promocja trwa od dnia 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. dnia  i obejmuje wyłącznie następujące badania medyczne realizowane przez Organizatora:
  • badanie w kierunku celiakii,
  • badanie w kierunku nietolerancji laktozy,
  • badanie w kierunku trombofilii wrodzonej,
  • badanie płci płodu po poronieniu,
  • badanie materiału od płodu po poronieniu w kierunku przyczyn poronienia,
  • badanie w kierunku hemochromatozy,
  • badanie genotypu ApoE.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakup realizowanej przez Organizatora usługi przeprowadzenia badania medycznego wskazanego w ustępie poprzedzającym.
 5. Przy dokonaniu czynności, o której mowa w ustępie poprzedzającym Uczestnikowi zostanie przyznany rabat w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
 6. Rabat jest jednorazowy i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 7. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakup realizowanej przez Organizatora usługi, na którą udzielono rabatu, Klientowi zwracana jest cena badania pomniejszona o przyznany rabat.

3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@testdna.pl i / lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testdna.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.
Data publikacji: 25/09/2017, Data aktualizacji: 18/12/2017