Sądowe ustalenie ojcostwa

Zas­tosowanie anal­iz DNA w sądown­ictwie jest bard­zo sze­rok­ie. Wyko­rzys­tu­je się je m.in w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa bądź też zaprzecze­nie ojcost­wa.  testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. daje Państ­wu możli­wość przeprowadzenia bada­nia sądowego usta­la­nia ojcost­wa, którego wyni­ki stanow­ią pełno­prawny dowód sądowy.

Czym sądowe ustalenie ojcostwa różni się od prywatnego testu?

Aby wynik bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa mógł być wyko­rzys­tany przez Państ­wa jako dowód w spraw­ie sądowej, musi speł­ni­ać szereg uwarunk­owań a badanie powin­no prze­b­ie­gać według określonej pro­ce­dury. Specy­fiką tego rodza­ju bada­nia, odróż­ni­a­jącą go od bada­nia pry­wat­nego jest m.in.:

 • Sfor­mal­i­zowana pro­ce­du­ra pobra­nia próbek DNA, które odby­wa się przy udziale pro­tokolan­ta i charak­teryzu­je się jawnoś­cią wykony­wanych czyn­noś­ci, odby­wa­ją­cych się w obec­noś­ci osób badanych,
 • Potwierdze­nie tożsamoś­ci osób badanych oraz spisanie pro­tokołu sądowego,
 • Pobranie mate­ri­ału od dom­nie­manego ojca, mat­ki i dziec­ka,
 • Składanie oświad­czenia woli przez wszys­tkie oso­by biorące udzi­ał w bada­niu i posi­ada­jące pełne prawa oby­wa­tel­skie.
 • Dzię­ki powyższym warunk­om wyni­ki badań usta­la­nia ojcost­wa jakie Państ­wu ofer­u­je­my są uznawane przez każdy pol­s­ki sąd. ..

Co na to sądy?

Bada­nia sądowego ustal­e­nia ojcost­wa są już przeprowadzane w Polsce w tysią­cach przy­pad­ków. Jak poda­ją statysty­ki, eksper­tyzy gene­ty­czne wyk­lucza­ją ojcost­wo w praw­ie co czwartej spraw­ie. Poniżej przy­tacza­my państ­wu kil­ka fak­tów, które zobrazu­ją państ­wu jak na taki typ badań zap­a­tru­ją się sędziowie:

Wśród 80 zapy­tanych sędz­iów wszyscy wskaza­li, że badanie na ustal­e­nie ojcost­wa jest dowo­dem ‚na pod­staw­ie którego skłon­ni byli­by skazać oskarżonego, jeżeli był­by to jedyny dowód w spraw­ie. Wskazu­je to jed­noz­nacznie, że bada­nia gene­ty­czne zostały uznane przez sędz­iów jako bard­zo wiary­god­ny dowód naukowy.
W sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa usta­wodaw­st­wo sądowe jest jed­noz­nacznie korzystne na rzecz badań DNA. Jako przykłady moż­na wymienić tutaj m.in.:

1. Orzecze­nie Sądu Najwyższego z 10 listopa­da 1999 roku: „Dowód z bada­nia DNA pozwala nie tylko wyk­luczyć ojcost­wo, ale może być także pozy­ty­wnym dowo­dem okolicznoś­ci stwarza­ją­cych dom­nie­manie ojcost­wa z art. 85 § 1 k.r.o.v.”.
2. Orzecze­nie Sądu Najwyższego z dnia 9 sty­cz­nia 2001 roku jed­noz­nacznie pod­kreśla­jące wartość poz­naw­czą dowodu z badań DNA oraz wskazu­jące, że sąd zawsze powinien uwzględ­ni­ać sug­estie wyko­rzys­ta­nia testów DNA: „Przy­dat­ność badań DNA w pro­ce­sie o ustal­e­nie ojcost­wa w świ­etle art. 227 i 217 § 2 k.p.c. wskazu­je, że regułą powin­no być uwzględ­ni­an­ie wniosku o ten dowód, chy­ba że zosta­je zgłos­zony jedynie dla zwło­ki”.

Jak wygląda sądowe ustalenia ojcostwa?

 • Aby rozpocząć pro­ce­durę bada­nia prosimy Państ­wa o kon­takt z kon­sul­tan­tem, dostęp­nym po numerem infolinii 800 007 771 (bezpłat­na infolinia dla połączeń z tele­fonów stacjonarnych). W cza­sie roz­mowy zostaną Państ­wo poin­for­mowani o szczegółach bada­nia.
 • Po spełnie­niu przez Państ­wa for­mal­noś­ci zosta­je ustalony ter­min i miejsce pobra­nia. W bada­niu muszą brać udzi­ał trzy oso­by: mat­ka, dziecko oraz dom­nie­many ojciec. W niek­tórych przy­pad­kach ist­nieje możli­wość, aby pobranie mate­ri­ału odby­wało się w dwóch różnych miejs­cach lub o różnych godz­i­nach,
 • Na pobranie mate­ri­ału do sądowego usta­la­nia ojcost­wa dorośli powin­ni staw­ić się z aktu­al­nym dowo­dem tożsamoś­ci. W przy­pad­ku dziec­ka konieczne jest przed­staw­ie­nie skró­conego aktu urodzenia, chy­ba, że posi­a­da ono innym doku­ment potwierdza­ją­cy jego tożsamość. Pon­ad­to, jeśli badane dziecko posi­a­da innego prawnego opieku­na, niebiorącego udzi­ału w bada­niu, wtedy opiekun ten powinien wyraz­ić pisem­ną zgodę na wyko­nanie testów gene­ty­cznych na pod­staw­ie mate­ri­ału od dziec­ka,
 • Po spisa­niu pro­tokołu, biegły sądowy lub lekarz pobierze od Państ­wa mate­ri­ał do bada­nia: krew lub wymaz z policz­ka,
 • Wynik otrzy­mu­ją Państ­wo bezpośred­nio na adres wskazany w for­mu­la­rzu udostęp­nienia wyniku, zwyk­le po 5–8 dni­ach roboczych. 

Podstawowe zalety badania na ustalenie ojcostwa

Dzię­ki doświad­cze­niu i wiedzy naszych naukow­ców, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. daje wyni­ki nie tylko z najwięk­szym możli­wym praw­dopodobieńst­wem, ale przede wszys­tkim są to rezul­taty speł­ni­a­jące wymo­gi cer­ty­fikatów oraz surowych stan­dard­ów pol­s­kich. Ta wyso­ka pewność jest możli­wa tylko dzię­ki najwyższej jakoś­ci anal­iz przeprowadzanych w lab­o­ra­to­ri­um moleku­larnym. Pod­stawą tego są:

 • Zop­ty­mal­i­zowane przez wiele lat pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne,
 • Stosowanie tech­nologii uznawanych przez między­nar­o­dowy świat naukowy,
 • Zespół naukowy złożony ze spec­jal­istów z kilku­nas­to­let­nim stażem w diag­nos­tyce,
 • Najnowszy sprzęt i spec­jal­isty­czne opro­gramowanie.
..
Pon­ad­to, zda­je­my sobie sprawę, że każ­da oso­ba ma pra­wo do sza­cunku i poufnoś­ci. Dlat­ego każdy z naszych klien­tów jest trak­towany wyjątkowo. Do Państ­wa dys­pozy­cji pozosta­ją nasi kon­sul­tan­ci. Nikt inny poza Państ­wem nie uzys­ka danych o bada­niu ani nawet o kon­tak­cie z nami.

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016