Test na Nietolerancję laktozy u dorosłych

chlamydia trachomatisHipo­lak­taz­ja jest chorobą gene­ty­czną i jak każde schorze­nie powin­na być zdi­ag­no­zowana. Praw­idłowa diag­noza, pozwala na wprowadze­nie w życie diety o ogranic­zonej iloś­ci spoży­wanej lak­tozy jak również zas­tosować plan uzu­pełnienia takich pier­wiastków jak wapń inny­mi droga­mi niż pro­duk­ty mleczne.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

.

Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy:

  • pac­jen­ci z objawa­mi ze strony układu pokar­mowego,
  • pac­jen­ci ze stanem przewlekłego zmęczenia,
  • pac­jen­ci, u których wys­tępu­je pod­wyżs­zone ryzyko zachorowa­nia na osteo­porozę (kobi­ety w wieku menopauzal­nym, mężczyźni w okre­sie andropauzy).

.

Na czym polega badanie?

Badanie gene­ty­czne pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić bądź wyk­luczyć ist­nie­nie mutacji w genie LCT kodu­ją­cym lak­tazę;

Mate­ri­ał do bada­nia hipo­lak­tazji: wymaz z wewnętrznej strony policz­ka (tzw. „śli­na”). Ten typ mate­ri­ału pobiera­cie Państ­wo samodziel­nie przy pomo­cy zestawu, przesyłanego Państ­wu pocztą lub kuri­erem.

Czas oczeki­wa­nia na wynik: 15–20 dni roboczych.

Zestaw do badania na HPV
Cena badania:  297 zł

Kup ter­az!

Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia …

.

Bada­nia gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy u dorosłych przeprowadzane są w całej Polsce.

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 12/07/2017