testDNA- co warto o nas wiedzieć?

testD­NA zostało utwor­zone przez spec­jal­istów o doświad­cze­niu między­nar­o­dowym. Połącze­nie doświad­czenia i wiedzy różnych środowisk poz­woliło stworzyć fir­mę, która:

  • Posi­a­da know-how z zakre­su łączenia biotech­nologii z biz­ne­sem
  • Ma możli­woś­ci roz­wo­ju i lokaliza­cji na pol­skim rynku nowych pro­duk­tów z zakre­su biotech­nologii
  • Jest elasty­cz­na w dos­tosowywa­niu się do potrzeb part­nerów biz­ne­sowych
  • Dys­ponu­je siecią dys­try­bucji oraz kanała­mi pro­mo­cyjny­mi do poszczegól­nych grup docelowych
  • Dys­ponu­je doskon­ały­mi sys­tema­mi obsłu­gi klien­ta koń­cowego

Spec­jal­izu­je­my się w świad­cze­niu usług z zakre­su diag­nos­ty­ki DNA w tym anal­izy pokrewieńst­wa, pro­filowa­nia DNA, oznacza­nia wirusów i bak­terii, wykry­wa­nia mutacji gene­ty­cznych oraz oznacza­nia czyn­ników wpły­wa­ją­cych na rozwój jed­nos­tek chorobowych u ludzi.

Gwaran­tu­je­my najwyższą jakość anal­izy moleku­larnej oraz właś­ci­wą obróbkę statysty­czną wyników. Czyn­nikiem wyróż­ni­a­ją­cym testD­NA na pol­skim rynku jest wyjątkowa obsłu­ga klien­ta. Dzię­ki doświad­cze­niu zespołu zdobyte­mu na rynkach europe­js­kich spół­ka ofer­u­je usłu­gi doskonale dos­tosowane do potrzeb klien­ta: pewne, poufne i elasty­czne.

Nieza­leżnie od tego, czy jesteś­cie Państ­wo lekarza­mi poszuku­ją­cy­mi testów medy­cznych dla swoich pac­jen­tów, przed­staw­iciela­mi lab­o­ra­to­ri­um szuka­ją­cy­mi part­nera do lokaliza­cji nowego pro­duk­tu na pol­skim rynku, czy też osoba­mi pry­wat­ny­mi poszuku­ją­cy­mi dyskret­nej infor­ma­cji o pokrewieńst­wie (np.: ojcost­wo), kon­sul­tan­ci testD­NA są zawsze gotowi doradz­ić w wyborze najlep­szego rozwiąza­nia.

Zaprasza­my Państ­wa do kon­tak­tu z nami poprzez e-mail, tele­fon lub gwaran­tu­ją­cy pełną anon­i­mowość i poufność czat. Z przy­jem­noś­cią odpowiemy na Państ­wa pyta­nia.

Data publikacji: 15/05/2015