15 lat testDNA

Mar­ka testD­NA ma już 15 lat! Z tej okazji przy­go­towal­iśmy spec­jalne zestaw­ie­nie: najważniejszych infor­ma­cji o nas oraz sukcesów, które udało nam się w tym cza­sie osiągnąć. Dzięku­je­my za zau­fanie, jakim obdarza­ją nas Państ­wo każdego dnia. 

 

 

 • Mar­ka testD­NA ist­nieje od 2003 roku.
 • Nasz zespół tworzy pon­ad 50 pra­cown­ików, w tym diag­noś­ci, biotech­nolodzy i eksper­ci (z zakre­su krymi­nal­isty­ki oraz ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa).
 • Mamy 2 wyspec­jal­i­zowane dzi­ały. Jeden zaj­mu­je się iden­ty­fikacją osób, dru­gi bada­ni­a­mi medy­czny­mi.
 • Współpracu­je­my z eksper­ta­mi i uznany­mi ośrod­ka­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy.
 • Wykon­al­iśmy anal­izy już dla 250 000 pac­jen­tów.
 • Mamy pon­ad 200 punk­tów pobrań w całej Polsce.
 • Nasze zestawy do pobra­nia próbek są dostęp­ne dodatkowo w pon­ad 150 aptekach.
 • Współpracu­je­my z pol­ski­mi sąda­mi.
 • testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, NR 1618.
 • Jako jed­no z nielicznych lab­o­ra­toriów w Polsce przeprowadza­my anal­izy ojcost­wa na aż 24 mark­er­ach DNA.
 • W lab­o­ra­to­ri­um pracu­je­my na najwyższej jakoś­ci odczyn­nikach (firmy PROMEGA oraz z cer­ty­fikatem IVD).
 • Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskaliśmy 100% zgod­noś­ci wyników w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowym pro­gramie bada­nia biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices).
 • Robimy bada­nia z każdej prób­ki (nawet tak niety­powej jak nad­gryziony wafelek czy balon nad­muchi­wany przez badaną osobę).
 • Wydal­iśmy pewny wynik, anal­izu­jąc prób­ki DNA prze­chowywane przez 30 lat.
 • Nasi pac­jen­ci mają możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji wyniku ze spec­jal­is­ta­mi (gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi i gas­trolo­giem), dzię­ki czemu są otoczeni pełną opieką.
 • Nasi kon­sul­tan­ci medy­czni służą pac­jen­tom wspar­ciem 7 dni w tygod­niu do późnych godzin wiec­zornych.
 • Mamy wdrożone pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa, które zapew­ni­a­ją poufność danych i uniemożli­wia­ją przekazanie infor­ma­cji o real­i­zowanym bada­niu innej oso­bie niż zlece­nio­daw­ca.
 • Na życze­nie pac­jen­ta koor­dynu­je­my przeprowadzanie badań w zagranicznych ośrod­kach, dzię­ki czemu nasi pac­jen­ci mogą korzys­tać z diag­nos­ty­ki, która nie jest jeszcze dostęp­na w Polsce.
 • Posi­adamy 40 part­nerów medi­al­nych, którym dostar­cza­my mate­ri­ały infor­ma­cyjne doty­czące badań DNA.
 • Nieustan­nie się rozwi­jamy, wciąż wprowadza­my nowe bada­nia i paki­ety, wdrażamy pio­nier­skie rozwiąza­nia infor­maty­czne i anal­i­ty­czne.
Data publikacji: 06/03/2018, Data aktualizacji: 02/05/2018