Typowe objawy zakażenia chlamydia trachomatis

Zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis, nie zawsze prze­b­ie­ga w sposób obja­wowy. Częs­to zakażona oso­ba nie ma w ogóle świado­moś­ci choro­by ponieważ nie dostrze­ga ona żad­nych bardziej lub mniej wyraźnych objawów infekcji. Sza­cu­je się, że sytu­ac­ja taka ma miejsce u około 75% kobi­et oraz 50% mężczyzn.

Jeśli nato­mi­ast zakaże­nie Chlamy­dią tra­choma­tis prze­b­ie­ga w sposób obja­wowy wspom­ni­ane symp­to­my infekcji pojaw­ia­ją się około 60 dni po sto­sunku sek­su­al­nym z zakażoną osobą..

Typowe objawy zakażenia chlamydialnego u kobiet:

 • uczu­cie pieczenia pod­czas odd­awa­nia moczu
 • niety­powe upławy
 • ból pod­brzusza oraz pleców w okol­i­cy lędźwiowej
 • mdłoś­ci
 • stan gorączkowy
 • ból pod­czas sto­sunku płciowego
 • krwaw­ie­nie między miesiączka­mi

Typowe objawy zakażenia chlamydialnego u mężczyzn:

 • ból oraz obrzęk jąder
 • uczu­cie pieczenia pod­czas odd­awa­nia moczu
 • niety­powa wydzieli­na z cew­ki moc­zowej
 • ból oraz obrzęk jąder

U mężczyzn oraz kobi­et odby­wa­ją­cych sto­sun­ki analne może także dojść do infekcji odbyt­ni­cy, skutkiem czego pojaw­ia się niety­powa wydzieli­na lub krwaw­ie­nie z okol­i­cy odby­tu. Z kolei oso­by odby­wa­jące sto­sun­ki oralne z zain­fekowany­mi part­nera­mi narażone także na infekc­je w okoli­cach jamy ust­nej.

.