Jak prawidłowo pobrać materiał do testu na ojcostwo?

Pobieranie mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo jest tak “proste jak mycie zębów” i całkowicie bezbolesne. Odby­wa się ono przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testD­NA, który moż­na zamówić już ter­az lub zakupić go w jed­nym z naszych punk­tów pobrań.

Mate­ri­ał do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać samodziel­nie w domowym zaciszu nie angażu­jąc osób trze­ci­ch — gwaran­tu­je to pełną dyskrecję.

.

 

Ważniejsze dane doty­czące pobiera­nia mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo:

  • Czas potrzeb­ny na pobranie — do 20 sekund na osobę
  • Niein­wazyj­na, bezbolesna meto­da pobra­nia — wymaz z błony ślu­zowej policz­ka
  • Zestaw jest steryl­ny
    Nie powin­no spoży­wać się posiłków ani napo­jów na ok. 2 godziny przed pobraniem wymazu.

Jed­nocześnie uprze­jmie prosimy, aby przed pobraniem zapoz­nać się z instrukcją, którą otrzy­ma­cie Państ­wo razem z zestawem testD­NA.

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 14/05/2015