Ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca

Ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojcaW testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. możli­we jest wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa nie tylko u osób żyją­cych, ale także w sytu­acji, gdy dom­nie­many ojciec zmarł. Czułość tego bada­nia, a zarazem pewność wyniku jest bard­zo wyso­ka — się­ga 99%.
W sytu­acji, gdy dom­nie­many ojciec nie żyje ist­nieją trzy możli­woś­ci dochodzenia ojcost­wa:

  • Anal­iza mikrośladów – w tym przy­pad­ku konieczne jest włącze­nie do bada­nia mate­ri­ałów mikroślad­owych pochodzą­cych od zmarłego ojca, tj. włosy wyr­wane z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, golar­ka, pla­ma krwi itp.
  • Anal­iza chro­mo­so­mu Y – w tym przy­pad­ku do bada­nia angażowane są dodatkowe oso­by (krewni zmarłego) płci męskiej, np. brat, ojciec, dzi­adek itp.
  • Anal­iza statysty­cz­na – metodę tę sto­su­je się wów­czas, gdy nie ma możli­woś­ci wyi­zolowa­nia DNA z tzw. „mikrośladów”, w związku z czym do bada­nia muszą zostać włąc­zone oso­by spokrewnione ze zmarłym, z których cho­ci­aż jed­na jest płci żeńskiej.

Czułość metody

Wszys­tkie wymienione wyżej metody ustal­e­nia ojcost­wa po śmier­ci dom­nie­manego ojca odz­nacza­ją się taką samą skutecznoś­cią. Wybór tej właś­ci­wej uza­leżniony jest od konkret­nej sytu­acji. W przy­pad­ku ustal­e­nia ojcost­wa, gdy dom­nie­many ojciec nie żyje czułość bada­nia może być nieco niższa niż przy stan­dar­d­owym teś­cie DNA na ojcost­wo – jest to 95% przy potwierdze­niu ojcost­wa i 99% przy jego wyk­lucze­niu. Skuteczność bada­nia zwięk­sza się wraz z włącze­niem do tes­tu dodatkowych osób i może osiągnąć wartość charak­terysty­czną dla tes­tu DNA przeprowadzanego u osób żyją­cych.

Koszt badania

Koszt bada­nia uza­leżniony jest od wybranej metody. Dlat­ego też jeśli są Państ­wo nim zain­tere­sowani, prosimy o kon­takt z nami. Nasi spec­jal­iś­ci odpowiedzą na wszelkie pyta­nia doty­czące wyżej opisanego tes­tu i zapro­ponu­ją najskuteczniejsze rozwiązanie w Państ­wa przy­pad­ku.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016