Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Test ojcostwa po śmierci ojca

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. możli­we jest wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa nie tylko u osób żyją­cych ale także w sytu­acji, gdy dom­nie­many ojciec zmarł. Czułość tego bada­nia a zarazem pewność wyniku jest bard­zo wyso­ka. W sytu­acji, gdy dom­nie­many ojciec nie żyje ist­nieją trzy możli­woś­ci dochodzenia ojcost­wa:

.

Anal­iza mikrośladów

w tym przy­pad­ku konieczne jest włącze­nie do bada­nia mate­ri­ałów mikroślad­owych pochodzą­cych od zmarłego ojca tj. włosy wyr­wane z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, golar­ka, pla­ma krwi itp.

Anal­iza chro­mo­so­mu Y

W tym przy­pad­ku do bada­nia angażowane są dodatkowe oso­by (krewni zmarłego) płci męskiej np. brat, ojciec, dzi­adek itp.

Anal­iza statysty­cz­na

Metodę tę sto­su­je się wów­czas, gdy nie ma możli­woś­ci wyi­zolowa­nia DNA z tak zwanych „mikrośladów” w związku z czym do bada­nia muszą zostać włąc­zone oso­by spokrewnione ze zmarłym, z których cho­ci­aż jed­na jest płci żeńskiej.

.

Czułość metody

poradnik

Wszys­tkie wymienione wyżej metody ustal­e­nia ojcost­wa po śmier­ci dom­nie­manego ojca odz­nacza­ją się taką samą skutecznoś­cią. Wybór tej właś­ci­wej uza­leżniony jest od konkret­nej sytu­acji. W przy­pad­ku ustal­e­nia ojcost­wa, gdy dom­nie­many ojciec nie żyje czułość bada­nia może być nieco niższa niż przy stan­dar­d­owym teś­cie na ojcost­wo – jest to 95% przy potwierdze­niu ojcost­wa i 99% przy jego wyk­lucze­niu. Skuteczność bada­nia zwięk­sza się wraz z włącze­niem do tes­tu dodatkowych osób i może osiągnąć wartość charak­terysty­czną dla tes­tu DNA przeprowadzanego u osób żyją­cych.

.

Koszt badania

Koszt bada­nia uza­leżniony jest od wybranej metody. Dlat­ego też jeśli są Państ­wo nim zain­tere­sowani prosimy o kon­takt z nami. Nasi spec­jal­iś­ci odpowiedzą na wszelkie pyta­nia doty­czące wyżej opisanego tes­tu i zapro­ponu­ją najskuteczniejsze rozwiązanie w Państ­wa przy­pad­ku.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
 .

Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019