Wpływ środowiska na DNA – nowa technika badań

Wpływ środowiska na DNA – nowa technika badań

Naukow­cy z BBSRC oraz Well­come Trust Sanger Insti­tute Sin­gle Cell Genomics Cen­tre opra­cow­ali nową tech­nologię, która pozwala badać wpływ środowiska na ludzkie DNA. Tech­ni­ka umożli­wia mapowanie wszys­t­kich mark­erów epi­gene­ty­cznych w kodzie gene­ty­cznym obe­j­mu­ją­cych poje­dynczą komórkę.

Przewidu­je się, że zna­jdzie ona sze­rok­ie zas­tosowanie w lecze­niu różnych chorób, takich jak rak czy bezpłod­ność. Mark­ery epi­gene­ty­czne określa­ją właś­ci­woś­ci mate­ri­ału gene­ty­cznego, decy­du­jąc o położe­niu poszczegól­nych genów w obrę­bie geno­mu oraz pełnią rolę „pamię­ci komórkowej”. Nie zmieni­a­ją sek­wencji DNA, ale rejestru­ją wszelkie doświad­czenia danej komór­ki, które pozosta­ją nawet po jej śmier­ci. Lokaliza­c­ja mark­erów stanowi o tym, czy dany gen zostanie „włąc­zony” lub „wyłąc­zony”, a w rezulta­cie warunk­u­je rozwój komórek. Odmi­en­na akty­wność genów spraw­ia np., że komór­ki mózgu będą różnić się od komórek skóry. Okazu­je się jed­nak, że na zjawiska epi­gene­ty­czne równie istot­ny wpływ mają czyn­ni­ki środowiskowe, do których zal­icza się m.in. dieta. To one określą miejsce danego mark­era w DNA, a w dal­szej per­spek­ty­wie wpłyną na stan zdrowia orga­niz­mu. Możli­wość ziden­ty­fikowa­nia wszys­t­kich zjawisk epi­gene­ty­cznych obe­j­mu­ją­cych poje­dynczą komórkę pomoże naukow­com zrozu­mieć mech­a­nizmy związane z pow­stawaniem chorób nowot­worowych oraz przy­czyni się do roz­wo­ju różnych metod leczenia, a w tym ter­apii komórka­mi macierzysty­mi. Do tej pory bada­nia epi­gene­ty­czne prowad­zono głównie na myszach. Nowa tech­ni­ka umożli­wi stu­diowanie pro­cesów epi­gene­ty­cznych również na ludzi­ach.

.
Artykuł opub­likowany w Nature Meth­ods opisu­je tech­nologię anal­izy mety­lacji DNA, a więc pro­ce­su będącego jed­nym z kluc­zowych mark­erów epi­gene­ty­cznych, pole­ga­jącego na dołącza­niu się do DNA grup mety­lowych. Meto­da wyko­rzys­tu­je związek chemiczny zwany wodor­osiar­czanem, którego zas­tosowanie ujaw­nia obec­ność wspom­ni­anej mety­lacji. Umożli­wia to z kolei sek­wencjonowanie, a więc odczy­tanie kodu gene­ty­cznego. Meto­da pozwala na anal­izę zjawisk epi­gene­ty­cznych zachodzą­cych w poje­dynczych komórkach na wczes­nym etapie ich roz­wo­ju, dzię­ki czemu jest ona dużo dokład­niejsza. Należy w tym miejs­cu zwró­cić uwagę na fakt, że tech­ni­ki stosowane doty­chczas pozwalały jedynie na badanie całych grup komórek. Dzię­ki nowej metodzie oznacza­nia zjawisk epi­gene­ty­cznych możli­we stanie się przy­go­towanie skuteczniejszych metod leczenia wielu schorzeń, z rakiem i bezpłod­noś­cią włącznie.

.

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!

18 sierp­nia 2014


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 18/05/2015