Wprowadzamy System zarządzania jakością w Laboratorium ISO 17025: 2005

Infor­mu­je­my Państ­wa, że w kwiet­niu 2015r. rozpoczęliśmy dzi­ała­nia związane z uzyskaniem cer­ty­fikatu akredy­tacji potwierdza­jącego zgod­ność stosowanego sys­te­mu jakoś­ci z wyma­gani­a­mi normy PN-EN ISO/EC 17025:2005. Nor­ma ta bard­zo restryk­cyjnie reg­u­lu­je ogólne wyma­gania doty­czące kom­pe­tencji lab­o­ra­toriów badaw­czych i wzor­cu­ją­cych.

Akredy­tację w tym zakre­sie posi­ada­ją zwyk­le Zakłady Medy­cyny Sądowej.

Data publikacji: 25/05/2015