Wykonaj bezpłatny test DNA!

UWAGA! Wpis arch­wial­ny. Nie wykonu­je­my bezpłat­nie opisanego niżej bada­nia.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Sp. z o.o. i stac­ja telewiz­yj­na TVN wspól­nie zre­al­izu­ją pro­gram poświę­cony badan­iom DNA. Jeśli chci­ałbyś w nim wys­tąpić i móc BEZPŁATNIE wykon­ać test na ojcost­wo wyślij swo­je zgłosze­nie!

W pro­gramie mogą wziąć udzi­ał pary z dzieć­mi do lat 3, które chci­ały­by przeprowadz­ić gene­ty­czne ustal­e­nie ojcost­wa. Jeśli więc nie jesteś pewny co do swo­jego bio­log­icznego ojcost­wa i masz już dość ciągłego stre­su związanego z tą sytu­acją lub też jesteś matką, która chci­ała­by udowod­nić swo­je­mu part­nerowi, że jest ojcem jej dziec­ka pomoże­my Ci w tym.

Warunk­iem wzię­cia udzi­ału w nagra­niu jest zgo­da na udzi­ał pary, wiek dziec­ka nie może przekraczać 3 lat.

.

POKRYWAMY KOSZTY BADANIA DNA!

.

Na zgłoszenia czekamy pod następu­ją­cy­mi adresa­mi e-mail: m.bigos@tvn.pl lub m.podeszwa@tvn.pl

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at real­i­zowanego pro­gra­mu moż­na również uzyskać pod­czas kon­tak­tu z nami:

  • 800–007-771 — bezpłat­na infolinia dla numerów stacjonarnych i komórkowych
  • (032) 363 08 75
Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 10/05/2018