Wykorzystanie badań DNA w kryminalistyce

Wykorzystanie badań DNA w kryminalistyce

Bada­nia DNA są obec­nie najskuteczniejszą metodą iden­ty­fikacji osób. Każdy człowiek posi­a­da bowiem włas­ny, indy­wid­u­al­ny kod gene­ty­czny. Z tego też wzglę­du bard­zo częs­to wyko­rzys­tu­je się je w krymi­nal­istyce, głównie do iden­ty­fikacji przestępców. Dzię­ki możli­woś­ciom, jakie daje współczes­na gene­ty­ka dotar­cie do spraw­ców różnego rodza­ju wykroczeń stało się o wiele prost­sze.

Jak to możliwe?

Już nawet zniko­ma ilość mate­ri­ału bio­log­icznego pozostaw­iona na miejs­cu popełnienia przestępst­wa może naprowadz­ić organy ści­ga­nia na właś­ci­wy trop. Źródło takiego mate­ri­ału będzie stanow­ić w zasadzie cokol­wiek: włosy, śli­na, niedopałek papierosa, śla­dy krwi czy spermy. Jest tak dlat­ego, że DNA zna­j­du­je się praw­ie w każdej komórce ludzkiego ciała. Warunk­iem odpowied­niej iden­ty­fikacji przestęp­cy jest oczy­wiś­cie pewność, że prób­ka należy do właś­ci­wej oso­by. Eksper­ci zaj­mu­ją­cy się badaniem miejsc zbrod­ni muszą zatem bard­zo uważać, aby nie zanieczyś­cić znalezionego mate­ri­ału gene­ty­cznego mate­ri­ałem należą­cym do zupełnie innej oso­by. Lab­o­ra­to­ria krymi­nal­isty­czne wykonu­ją tego typu bada­nia m. in. w sprawach doty­czą­cych morder­stw, przestępstw na tle sek­su­al­nym, jak i narko­tykowych.

Rozpoznanie zwłok i osób zaginionych

Cza­sem zdarza się, że stan, w jakim zna­j­du­ją się zwło­ki nie pozwala na jego jed­noz­naczną iden­ty­fikac­je nawet przez rodz­inę. Bada­nia gene­ty­czne rozwiązu­ją jed­nak ten prob­lem. Jeśli członkowie rodziny są w posi­ada­niu przed­miotów należą­cych niegdyś do zmarłej oso­by (szc­zot­ki do włosów, szc­zotecz­ki do zębów, itp.) wystar­czy wyi­zolować z nich DNA, a następ­nie porów­nać z próbka­mi pobrany­mi bezpośred­nio z ciała. Taka anal­iza porów­naw­cza da jed­noz­naczną odpowiedź, która albo potwierdzi, że prób­ki pod­dane bada­niu należą do zmarłego, bądź temu zaprzeczy. W taki sam sposób bada­nia DNA wyko­rzys­tu­je się również w przy­pad­ku osób zmarłych uważanych za zagin­ione.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019