Wymaz z policzka czy krew – która próbka jest bardziej pewna w przypadku badań genetycznych?

cena badania genetycznego

Obec­nie więk­szość metod stosowanych w rutynowej diag­nos­tyce gene­ty­cznej (wyłącza­jąc bada­nia kar­i­o­ty­pu) nie wyma­ga już pobiera­nia krwi. A to daje dużo możli­woś­ci pac­jen­towi, a także wpły­wa na pewność samego tes­tu. Dlaczego? W 4 krót­kich pod­punk­tach wyjaśn­imy, z jakiego powodu lep­iej jest pobier­ać wymaz z policz­ka zami­ast krwi.
.
 1. Pewność bada­nia
  Żyje­my w cza­sach, gdy zwięk­sza się licz­ba przeszczepów szpiku kost­nego i trans­fuzji krwi. Nawet przy rutynowych bada­ni­ach mor­fo­log­icznych nikt nas o te zabie­gi nie pyta, a my – jako zwyk­li pac­jen­ci – nawet nie mamy świado­moś­ci, że to może mieć wpływ na pewność wyniku. Oso­by po przeszczepach szpiku bądź przeprowad­zonych trans­fuz­jach przez pewien czas we krwi mają DNA daw­cy, a nie swo­je. Dużo się na ten tem­at pisze w fachowych pub­likac­jach krymi­nal­isty­cznych, bo ma to ogrom­ny wpływ na ostate­czny wyrok sądowy.
  Niem­niej taka sama sytu­ac­ja doty­czy bada­nia na celi­ak­ię, trom­bofil­ię i wielu innych, gdzie może­my uzyskać wynik, który doty­czy nie nas, ale naszego daw­cy. Stąd w takich sytu­ac­jach wymaz z wewnętrznej strony policz­ka jest dużo pewniejszym mate­ri­ałem, bo zwyk­le tam nie jest obec­ne DNA daw­cy. Niek­tórzy pac­jen­ci twierdzą, że wyko­rzys­tanie krwi w bada­niu daje pewniejszy wynik, co też nie jest prawdą, ponieważ każ­da komór­ka naszego ciała zaw­iera zwyk­le takie samo DNA. Stąd nie ma najm­niejszego znaczenia, czy w bada­niu wyko­rzys­tu­je­my krew czy wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Jeśli więc pac­jent usłyszał od lekarza, że prób­ka krwi jest pewniejsza do bada­nia niż wymaz z policz­ka, praw­dopodob­nie lekarz ten nie ma zbyt dużego doświad­czenia w bada­ni­ach gene­ty­cznych.
  ,
 2. Więk­sza sta­bil­ność wymazu z wewnętrznej strony policz­ka
  Jeśli wymaz z policz­ka jest pobrany praw­idłowo, to bard­zo dłu­go zachowu­je dobrą sta­bil­ność DNA (nawet kil­ka tygod­ni). Tem­per­atu­ra otoczenia (wysokie/niskie tem­per­atu­ry) zwyk­le nie ma wpły­wu na przy­dat­ność prób­ki do bada­nia, co ma znacze­nie zwłaszcza w przy­pad­ku badań zle­canych z odległych kra­jów. Całkowicie inna sytu­ac­ja wys­tępu­je w przy­pad­ku krwi, którą zwyk­le trze­ba dostar­czyć do 72 h od pobra­nia. Dlat­ego więk­szość pac­jen­tów wykonu­je u nas bada­nia na celi­ak­ię, nietol­er­ancję lak­tozy czy trom­bofil­ię wrod­zoną właśnie na pod­staw­ie wymazu z policz­ka.
  .
 3. Niein­wazyjne pobranie próbek
  Pobranie wymazu z policz­ka jest całkowicie bezbolesne i nie narusza tkanek, stąd jest bard­zo wygod­nym rozwiązaniem zwłaszcza w przy­pad­ku dzieci, które boją się nakłu­cia.
  .
 4. Prób­ka pobier­ana w domu
  Ze wzglę­du na niein­wazyjny charak­ter pobra­nia wymaz z policz­ka może być pobrany bez prob­le­mu w domu pac­jen­ta. Dla wielu naszych zapra­cow­anych pac­jen­tów to duża wygo­da, zwłaszcza że nie wyma­ga od nich wiz­y­ty w punkcie pobrań. Po pobra­niu prób­ki odbiera dedykowany kuri­er i dostar­cza je do lab­o­ra­to­ri­um.

Przeczytaj, co o naszych badaniach na podstawie wymazu z policzka sądzą pacjenci:

Ponieważ nasze lab­o­ra­to­ri­um jest wysoko wyk­wal­i­fikowane w anal­i­zowa­niu próbek wymazów z policz­ka oraz próbek ślad­owych, to właśnie te są u nas najczęś­ciej badane. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z opini­a­mi naszych pac­jen­tów.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Masz dodatkowe pytania dotyczące badań genetycznych?

Czekamy na kon­takt: od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00, w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00.
Data publikacji: 18/09/2018, Data aktualizacji: 21/09/2018