Dlaczego warto samodzielnie pobrać wymaz z policzka?

Po pierwsze wynik badania przeprowadzonego na podstawie wymazu z policzka będzie pewny!


Wymaz z policz­ka podob­nie jak prób­ka krwi zaw­iera ten sam mate­ri­ał DNA. Oznacza to, że wynik przeprowad­zonego bada­nia zawsze będzie taki sam bez wzglę­du, czy zostanie przeprowad­zony na próbce krwi, czy na pod­staw­ie wymazu z policz­ka. Nie musisz obaw­iać się także, że źle pobierzesz mate­ri­ał. Po otrzy­ma­niu prób­ki spec­jal­iś­ci w lab­o­ra­to­ri­um sprawdza­ją, czy jest w niej wystar­cza­ją­ca ilość DNA i dopiero wtedy przys­tępu­ją do jej anal­izy. Jeśli na próbce jest  zbyt mało mate­ri­ału,  lab­o­ra­to­ri­um prosi o dosłanie nowej, co nie wiąże się z dodatkowym kosztem.

.
.Przy zas­tosowa­niu metody wymazu z policz­ka zbier­ane są liczne komór­ki nabłon­ka  z policz­ka, które zaw­ier­a­ją jądro z DNA. W naszym lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je­my bard­zo efek­ty­wną metodę izo­lacji, dzię­ki której uzysku­je­my dobrej jakoś­ci DNA, które jest jak najbardziej adek­watne do przeprowadza­nia tego rodza­ju badań gene­ty­cznych.  Wymaz z policz­ka jest metodą prostą i niein­wazyjną

.
mgr Anna Soja
diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny

Po drugie pobranie takiego wymazu jest bardzo proste

Wystar­czy, że za pomocą dołąc­zonych wymazówek potrzesz wnętrze policz­ka około 10 razy, a następ­nie umieś­cisz je w tore­bce osusza­jącej. Bard­zo ważne jest, że pobrany wymaz z policz­ka nie musi być prze­chowywany w spec­jal­nych warunk­ach tak jak krew.

Po trzecie: postępuj zgodnie z instrukcją, a wymaz na pewno dobrze pobierzesz

  • Min­i­mum godz­inę przed pobraniem wymazu nie jedz, nie pij, nie żuj gumy, nie pal papierosów
  • Przed wyję­ciem wymazówek z pudeł­ka załóż jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki, które są dołąc­zone do zestawu
  • Wyj­mu­jąc wymazówkę z opakowa­nia chwyć ją po stron­ie, gdzie nie ma baweł­ni­anej głów­ki
  • Następ­nie 10-krot­nie potrzyj wewnętrzną stronę policz­ka (ruchem tam i z powrotem). Czyn­ność powtórz także drugą wymazówką. Po wyko­na­niu wymazu staraj się, aby nie dotknąć wymazówką jakiejkol­wiek powierzch­ni
  • Wymazów­ki z pobranym wymazem umieść w tore­bce osusza­jącej
  • Pobrany mate­ri­ał wraz z wypełnionym for­mu­la­rzem odeślij do nas

Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.