Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony www.ustalojcostwo.plZapraszamy do odwiedzenia nowej strony

Na Państ­wa potrze­by uru­chomil­iśmy nową stronę inter­ne­tową – www.ustalojcostwo.pl. Strona w całoś­ci poświę­cona jest ustal­e­niu ojcost­wa przez bada­nia DNA.

Na tej stronie znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące:

  • pry­wat­nego i sądowego tes­tu na ojcost­wo,
  • tes­tu DNA na pod­staw­ie mikrośladów,
  • punk­tów pobrań do pobra­nia mate­ri­ału zlokali­zowanych na tere­nie całej Pol­s­ki,
  • kosz­tu badań DNA.

Pon­ad­to macie Państ­wo możli­wość zapoz­na­nia się z cer­ty­fikata­mi testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp.z o.o., świad­czą­cy­mi o wysok­iej jakoś­ci usług oraz ref­er­enc­ja­mi wys­taw­iony­mi przez Klien­tów i Part­nerów lab­o­ra­to­ri­um. Mamy nadzieję, że infor­ma­c­je zawarte na stron­ie www.ustalojcostwo.pl okażą się intere­su­jące i z przy­jem­noś­cią będziecie Państ­wo do niej powracać.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016