Nietolerancja laktozy u dorosłych

Celiakia jak wykryćNietol­er­ancja lak­tozy u dorosłych jest jed­nym z częś­ciej wys­tepu­ją­cych zaburzeń traw­ienia, wynika­ją­cym z obniże­nia lub zahamowa­nia akty­wności enzymu niezbęd­nego do traw­ienia laktozy.

 

Inne nazwy nietol­er­ancji lak­tozy u dorosłych: pier­wotna nietol­er­ancja lak­tozy, hipo­lak­tazja typu dorosłych, pier­wotny niedobór lak­tazy typu dorosłych.

 

Na czym polega schorzenie nietolerancja laktozy u dorosłych?

  • Hipo­lak­tazja ma podłoże gene­ty­czne; dziedz­ic­zona jest w sposób auto­so­ma­lny recesy­wny, co oznacza, że mutacja wys­tępuje w chro­mo­so­mach innych, niż chro­mo­somy płci i ujaw­nia się jedynie wtedy, kiedy zmu­towany gen dziedz­ic­zony jest po oby­dwu rodzicach
  • Pac­jenci cier­piący na nietol­er­ancję lak­tozy mają obniżone przyswa­janie wapnia
  • Sza­cuje się, iż objawy nietol­er­ancji lak­tozy wys­tępują w różnym nasile­niu u ok. 70% pop­u­lacji; w Polsce, na pier­wotną nietol­er­ancję lak­tozy cierpi ok. 37,5% ludzi dorosłych
  • Objawy choroby ujaw­ni­ają się najczęś­ciej w okre­sie dojrze­wa­nia lub we wczes­nym wieku dorosłym. Nietol­er­ancja lak­tozy w tym przy­padku spowodowana jest obniżoną lub zahamowaną akty­wnoś­cią enzymu lak­tazy, który odpowiada za rozkład lak­tozy do formy przyswa­jal­nej przez organizm.

Głównymi objawami nietol­er­ancji lak­tozy są liczne zaburzenia jeli­towe, wys­tępu­jące już po 30 min­u­tach od spoży­cia posiłku zaw­ier­a­jącego laktozę:

  • wzdę­cia oraz bóle brzucha,
  • nud­ności, wymioty, skurcze,
  • bolesne kolki i biegunki.

Wszys­tkie te dolegli­wości mogą doprowadzić do zaburzeń snu oraz uczu­cia chron­icznego zmęczenia.

.

Nietolerancja laktozy leczenie

W lecze­niu sto­suje się całkow­itą lub częś­ciową elim­i­nacje lak­tozy z posiłków. Jed­nak należy zwró­cić szczególna uwagę na to, iż wye­lim­i­nowanie lak­tozy ( głównie pro­duk­tów mlecznych), powoduje obniże­nie wchła­nia wap­nia przez orga­nizm, co z kolei może doprowadzić do osteo­porozy. Pac­jenci ze zdi­ag­no­zowaną nietol­er­ancją lak­tozy powinni uzu­peł­niać niedobór tego pier­wiastka z innych źródeł pokarmowych.

Jak diag­no­zować nietol­er­ancję lak­tozy u dorosłych– więcej infor­ma­cji na ten temat…

.

Na czym polega badanie?

Badanie gene­ty­czne pozwala jed­noz­nacznie potwierdzić bądź wyk­luczyć ist­nie­nie mutacji w genie LCT kodu­ją­cym laktazę;

Mate­riał do bada­nia: wymaz z wewnętrznej strony policzka (tzw. „ślina”)

Czas oczeki­wa­nia na wynik: 15–20 dni roboczych.

.

Zestaw do badania na HPV
Cena badania:  297 zł 

Kup teraz!

Więcej infor­ma­cji na temat badania …

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).