Zespół testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Kadra testDNA Laboratorium Sp. z o.o. to nie tylko specjaliści (lekarze, diagności, biotechnolodzy, eksperci m.in. z zakresu kryminalistyki czy też ustalania ojcostwa i pokrewieństwa), ale także osoby na co dzień dbające o Państwa potrzeby, stały rozwój firmy czy też usprawnienie całego procesu zarządzania. Ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie genetyki, zdobyte certyfikaty, a przede wszystkim rozmowy z naszymi klientami sprawiają, że warto nam zaufać, bo jesteśmy dla Państwa.

 

Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach, a także współpracę z ekspertami z Polski i ze świata. Dzięki temu przekłada się to na najwyższą jakość usług wykonywanych dla Państwa w zakresie badań genetycznych. Świadczy o tym najwyższy poziom obsługi klienta, który odpowiada światowym standardom.

 

Dział laboratoryjny:.

.

Prokurat

mgr Barbara Prokurat

Dyrektor ds. operacyjnych

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Od 2012r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Z marką testDNA związana od 2004 roku.

Prywatnie żona, mama dwójki małych dzieci, miłośniczka książek i  dobrego kina..

.

 

?????????????

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki

Z zawodu biolog molekularny. Studia ukończyła w 1982 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Biofizyka. Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu genetyki sądowej. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej i biegła sądowa z listy Sądu Okręgowego w Krakowie..

.

Prywatnie żona, mama dwójki dorosłych dzieci, miłośniczka skandynawskich kryminałów i dobrej kuchni..

.

 

mgr Krystyna Szymczyk

Diagnosta laboratoryjny

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2011 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Sosnowcu. Z marką testDNA związana od 2012 roku..

.

Prywatnie żona, szczęśliwa matka małego dziecka, posiadaczka wesołego psa rasy bokser.W wolnym czasie interesuje się czytaniem książek, aktywnym spędzaniem czasu z rodziną i psem oraz gotowaniem..

.

.

?????????????

mgr Anna Soja

Diagnosta laboratoryjny

Zawód- biolog. Studia ukończyła w 2002 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2008 została absolwentem Studiów Podyplomowych z Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 13 lat związana z pracą laboratoryjną.

.

Prywatnie miłośniczka zwierząt, szczęśliwa posiadaczka dwóch słodkich sierściuchów (dachowców), wielbicielka motocykli i szybkiej jazdy, miłośniczka podróżowania, turystyki pieszej i górskich przestrzeni.

.

mgr Justyna Pietrasik

Diagnosta laboratoryjny

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biologia w 2012 roku. W 2016 roku została absolwentką studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

.
Fanka kolarstwa szosowego. Miłośniczka morza i greckiej kuchni.

.

.

Współpracują z nami:

?????????????

Prof. nadzw. dr hab n. med. Aleksandra Jezela-Stanek

Specjalista genetyki klinicznej

Gene­tyką klin­iczną zaj­muje się od kilku­nastu lat jako pra­cownik, a obec­nie współpra­cownik Insty­tutu “Pom­nik — Cen­trum Zdrowia Dziecka” w Warsza­wie. Od blisko 15 lat spec­jal­izuje się w diag­no­zowa­niu przy­czyn, lecze­niu oraz pro­fi­lak­tyce wad wrod­zonych, zaburzeń roz­woju oraz niepowodzeń ciąży. Członek pol­s­kich i między­nar­o­dowych towarzystw i sto­warzyszeń naukowych, m. in. Euro­pean Soci­ety of Human Genet­ics (Europe­jskiego Towarzystwa Gene­tyki Człowieka). Autorka i współau­torka ponad 100 prac naukowych i artykułów w cza­sopis­mach, ceniona w środowisku pac­jen­tów i lekarzy.

.

Wiechec

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Spec­jal­ista położnictwa i ginekologii

W lat­ach 2008–2009 pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care) Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia. Jest autorem i współau­torem 18 pub­likacji w zakre­sie położnictwa, ginekologii i ultra­sono­grafii. Współau­tor opra­cow­a­nia tech­nicznego nowa­torskiej metody bada­nia serca płodu w pier­wszym trymestrze ciąży w try­bie STIC color. Jest Prze­wod­niczą­cym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diag­nos­tyki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego od 2014 roku.

.

Poludniewski

Dr n. med. Grzegorz Południewski

Spec­jal­ista ginekologii i położnictwa

Do 2000 roku zatrud­niony jako adi­unkt w Insty­tu­cie Położnictwa i Ginekologii. Absol­went Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. Autor pub­likacji i książek skierowanych do młodzieży doty­czą­cych zakresu zdrowia sek­su­al­nego i antykon­cepcji oraz pro­mocji zdrowia. Aktu­al­nie prowadzi pry­watną prak­tykę lekarską. Zain­tere­sowa­nia zawodowe to przede wszys­tkim antykon­cepcja, nowoczesne prowadze­nie ciąży, pro­fi­lak­tyka nowot­worów czy też lecze­nie niepłod­ności. Propagowanie wiedzy z obszaru zdrowia repro­duk­cyjnego i sek­su­al­nego.

.

.

dr n. med. Renata Posmyk

Specjalista genetyki klinicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2001-2009 była asystentem/wykładowcą w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMB oraz lekarzem w Poradni Genetycznej UDSK. Odbyła wymagane staże krajowe i zagraniczne oraz kursy specjalistyczne, a w roku 2007 zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej. Od 2009 roku pracuje w Poradni Genetycznej „Genetics” oraz w Klinice Perinatologii UMB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.

.

Krzysztof Bernatowiczlek. med. Krzysztof Bernatowicz

Lekarz rezydent, pracuje w Poradni Genetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej. Doktorant, przygotowuje rozprawę doktorską na temat poronień samoistnych. Prowadzi zajęcia ze studentami z genetyki klinicznej. Członek Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Stypendysta Ministra Zdrowia.

.

.

.

.

mgr Aleksandra Majsnerowska – dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Z wykształcenia dietetyk kliniczny oraz pedagog. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz animatorka aktywności fizycznej. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Organizuje i prowadzi liczne warsztaty, wykłady oraz spotkania poświęcone zdrowiu. Na co dzień swoją poradnię prowadzi w Centrum Rodziny, gdzie współpracuje z Fundacją Rodziny oraz Szkołą Rodzenia Ksenia. W ramach Akademii Zdrowej Rodziny współprowadzi warsztaty dla przyszłych mam dotyczące żywienia kobiet w ciąży oraz żywienia dzieci. W Ośrodku Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Elfik” pracuje z małymi pacjentami z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu. Współpracuje z Ośrodkiem Troski o Płodność „Juglans”. W pracy zawodowej wiele uwagi poświęca prawidłowemu funkcjonowaniu mikroflory jelitowej swoich pacjentów. Specjalizuje się w dietoterapii zaburzeń spektrum autyzmu, alergii i nietolerancji pokarmowych oraz chorób autoimmunizacyjnych. Od sierpnia 2016 roku w ramach wolontariatu wspiera podopiecznych fundacji Black Butterflies w Zielonej Górze.

mgr Katarzyna Nowak – dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Z wykształcenia dietetyk kliniczny, biotechnolog i edukator diabetologiczny. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Ramach programu stypendialnego uczestniczyła w badaniach nad wpływem czynników środowiskowych na DNA człowieka prowadzonych w Instytucie Genomiki i Biotechnologii na Uniwersytecie w Vila Real. Uczestniczka w wielu programach o tematyce prozdrowotnej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Specjalizuje się w dietoterapii zaburzeń gospodarki węglowodanowej i hormonalnej, szczególne u kobiet ciężarnych oraz planujących ciążę. Współpracuje z Ośrodkiem Troski o Płodność „Juglans”. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla diabetyków oraz ich najbliższych, a także indywidualną edukację diabetologiczną dla pacjentów przyjmujących insulinę (także tych, którzy stosują osobiste pompy insulinowe). Od sierpnia 2016 roku w ramach wolontariatu wspiera podopiecznych fundacji Black Butterflies w Zielonej Górze.

 

Dział Obsługi klienta, marketingu i administracji:

Siedlinska.

Magdalena Siedlińska

Kierownik Działu Obsługi Klienta

Elwira

.

Elwira Posłajko

Kierownik Działu Marketingu

Agnieszka

.

Agnieszka Bajerska

Kierownik Działu Administracji