Osteogenesis Imperfecta

Wrodzona łamliwość kości

Wrod­zona łam­li­wość kości to schorze­nie uwarunk­owane gene­ty­cznie, które charak­teryzuje się zaburzeni­ami w budowie kola­genu będącego głównym skład­nikiem tkanki łącznej, a co za tym idzie, wiąże się z nad­mierną kru­choś­cią kości. Wys­tępuje się kilka typów choroby, które różnią się między sobą m.in. skłon­noś­cią do zła­mań (od bardzo częstych, wys­tępu­ją­cych jeszcze w okre­sie płodowym, do spo­rady­cznych zła­mań), jak i genem, w którym nastąpiła mutacja warunk­u­jąca chorobę.

Inne nazwy: samoistna łam­li­wość kości, wrod­zona łam­li­wość kości, OI

.

.

Głównymi objawami choroby są:

 • częste zła­ma­nia kości kończyn górnych i dolnych
 • możliwe są także samoistne zła­ma­nia kości (np. w cza­sie snu)
 • elasty­czność (giętkość) kości
 • wygi­nanie kości w łuk
 • niski wzrost
 • możli­wość wys­tępowanie pow­iązanej z chorobą kam­icy nerkowej oraz astygmatyzmu

Diagnostyka:

 • wywiad, w którym określa się częs­tość zła­mań wys­tępu­ją­cych w najbliższej rodzinie oraz his­to­ria zła­mań wys­tępu­ją­cych u danego pacjenta
 • obraz radiograficzny
 • biop­sja kości i anal­izy biochemiczne
 • pomocne w diag­no­zowa­niu niek­tórych typów choroby
 • moleku­larna iden­ty­fikacja mutacji odpowiedzial­nych za wys­tąpi­e­nie choroby

Chętnie doradzimy

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).