Aktualności

TVN24 „Wszystkie błędy w sprawie Tomasza Komendy”

16 kwiet­nia 2018 r.

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. odbyły się zdję­cia do repor­tażu „Wszys­tkie błędy w spraw­ie Tomasza Komendy” dla mag­a­zynu TVN24 „Czarno na białym”. Pokaza­l­iśmy, jak obec­nie wyglą­da badanie DNA z cebulek włosów i ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego. Czap­ka z włosa­mi znaleziona przy ciele zamor­dowanej nas­to­lat­ki w Miłoszy­cach była jed­nym z najważniejszych dowodów w spraw­ie Tomasza Komendy. Został on skazany na 25 lat więzienia za zabójst­wo i gwałt. Reporter Cypri­an… czy­taj więcej


Kolejne certyfikaty ISFG dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

16 mar­ca 2018 r.

Już po raz kole­jny testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mało prestiżowe cer­ty­fikaty ISFG wydawane przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics – Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej. Potwierdza­ją one jakość real­i­zowanych badań na ojcost­wo. Cer­ty­fikat ISFG jest jed­nym z najważniejszych, przyz­nawanym tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­om. Uzyskane cer­ty­fikaty ISFG za geno­ty­powanie i anal­izę statysty­czną pozwala­ją mieć pewność… czy­taj więcej


Promocja Świąteczna” — informacja o zmianie zakresu badań

14 mar­ca 2018 r.

Infor­mu­je­my, że w “Pro­mocji Świątecznej” został zmieniony zakres badań i pro­moc­ja obec­nie nie obe­j­mu­je bada­nia geno­ty­pu ApoE. Pro­moc­ja obe­j­mu­je wyłącznie następu­jące bada­nia: badanie w kierunku celi­akii, badanie w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy, badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej, badanie genu MTFHR,
badanie w kierunku hemochro­ma­tozy oraz ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego. Reg­u­lamin “Pro­mocji Świątecznej” dostęp­ny jest tutaj.


15 lat marki testDNA

8 mar­ca 2018 r.

Mar­ka testD­NA ma już 15 lat! Z tej okazji przy­go­towal­iśmy spec­jalne zestaw­ie­nie: najważniejszych infor­ma­cji o nas oraz sukcesów, które udało nam się w tym cza­sie osiągnąć. Dzięku­je­my za zau­fanie, jakim obdarza­ją nas Państ­wo każdego dnia. Nasz zespół tworzy pon­ad 50 pra­cown­ików, w tym diag­noś­ci, biotech­nolodzy i eksper­ci (z zakre­su krymi­nal­isty­ki oraz ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa). Mamy 2 wyspec­jal­i­zowane dzi­ały. Jeden zaj­mu­je się iden­ty­fikacją osób, dru­gi bada­ni­a­mi medy­czny­mi… czy­taj więcej


Międzynarodowy program badania biegłości CTS

13 lutego 2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. brało udzi­ał w między­nar­o­dowym pro­gramie bada­nia biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka oraz z próbek ślad­owych uzysku­jąc zgod­ność wyników 100%. Dzię­ki temu została potwierd­zona rzetel­ność, najwyższa jakość i bezstron­ność wykony­wanych badań. Pro­gram biegłoś­ci CTS orga­ni­zowany jest przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii… czy­taj więcej


certyfikat uk neqastestDNA Laboratorium Sp. z o.o. uzyskało certyfikat UK NEQAS

5 lutego 2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięło udzi­ał w pro­gramie prestiżowej orga­ni­za­cji UK NEQAS, którego celem była zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci real­i­zowanych badań gene­ty­cznych w kierunku czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutacji genu pro­trom­biny. Efek­ty to cer­ty­fikat jakoś­ci wydawany przez tę orga­ni­za­cję i pewność, że bada­nia wykony­wane są według między­nar­o­dowych stan­dard­ów… czy­taj więcej

 


nowa strona internetowa

Strona internetowa na temat testu NOVA już działa

3 sty­cz­nia 2018 r.

W grud­niu 2017 roku została uru­chomiona nowa strona inter­ne­towa dedykowana bada­niu dla najmłod­szych pac­jen­tów – testowi NOVA.
Por­tal www.testNOVA.pl to kom­pendi­um wiedzy nie tylko na tem­at tego innowa­cyjnego bada­nia, ale też m.in. badanych chorób. To także wypowiedzi ekspertów, odpowiedzi na częs­to zadawane pyta­nia czy bezpłat­ny czat dla rodz­iców… czy­taj więcej

Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu

28 listopa­da 2017 r.

Niedawno wzięliśmy udzi­ał w dwóch kon­fer­enc­jach z cyk­lu „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu”. Chodzi o wydarzenia w Rzes­zowie (11 październi­ka 2017) i Warsza­w­ie (15 listopa­da 2017). Kon­fer­enc­je orga­ni­zowała Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku pod patronatem Naczel­nej Rady Pielęg­niarek i Położnych. Kon­fer­enc­je zrzesza­ły położne, pielęg­niar­ki i innych pro­fesjon­al­istów oso­by, które na co dzień zaj­mu­ją się przede wszys­tkim opieką nad ciężarny­mi i kobi­eta­mi doświad­cza­ją­cy­mi niepowodzeń położniczych… czy­taj więcej


Test na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodniaTest na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodnia

19 październi­ka 2017 r.

Pewny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać jeszcze zan­im dziecko się urodzi – od 8. tygod­nia ciąży. To najw­cześniej dostęp­ne badanie na ojcost­wo na świecie. W tym celu DNA dziec­ka izolu­je się z krwi ciężarnej, a następ­nie porównu­je z DNA jej oraz mężczyzny. Aby uzyskać jed­noz­naczny wynik, wyko­rzys­tu­je się zaawan­sowaną tech­nologię. Test na ojcost­wo w ciąży z krwi mat­ki… określa praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa danego mężczyzny wzglę­dem danego dziec­ka: w przy­pad­ku potwierdzenia to pon­ad 99,9%, a w przy­pad­ku wyk­luczenia 0%… czy­taj więcej


Choroby Rzadkie – otwórz umysł i serce”

16 sierp­nia 2017 r.

W dni­ach 29.06 -2.07 odbyła się kole­j­na XV Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Chorób Rzad­kich – „Choro­by Rzad­kie – otwórz umysł i serce’’. To wyjątkowe cyk­liczne wydarze­nie sku­pia w jed­nym miejs­cu świa­towe gremi­um spec­jal­istów z dziedziny gene­ty­ki oraz obszarów pokrewnych, reha­bil­i­tan­tów, psy­chologów, a także rodz­iców i rodziny dotknięte chorobą rzad­ką. Spotkanie poz­woliło lep­iej zrozu­mieć świat chorych Kil­ka dni spęd­zonych razem w jed­nym miejs­cu pozwala lep­iej zrozu­mieć podob­ne, a jed­nak zupełnie odręb­ne światy… czy­taj więcej


Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane

1 mar­ca 2017 r.

Jed­na z ekspertek testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. – dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak – wzięła niedawno udzi­ał w wyjątkowym przed­sięwz­ię­ciu. Jest współau­torką nowej pozy­cji książkowej z zakre­su eksper­tyz sądowych, związanych z tes­ta­mi DNA – Eksper­tyza sądowa. Zagad­nienia wybrane. To pub­likac­ja unika­towa, przy której pra­cow­ało aż 37 autorów-spec­jal­istów. Książ­ka została stwor­zona przez 37 autorów – wybit­nych spec­jal­istów z obszaru nauk sądowych, z których więk­szość na co dzień zaj­mu­je się właśnie… czy­taj więcej