Dlaczego warto badać 24 markery DNA?

pewny-wynik-test-ojcostwaTym co daje Państ­wu anal­iza 24 mark­erów DNA jest tak naprawdę pewny wynik — nawet wów­czas, gdy w bada­niu nie bierze udzi­ału mat­ka. To obec­nie najsz­er­sze badanie ojcost­wa i tym samym dające najpewniejszy rezul­tat.

Kiedy analiza 16 markerów DNA to za mało?

Do każdego bada­nia na ojcost­wo wykony­wanego w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. stosowane są zaawan­sowane obliczenia statysty­czne. Za ich pomocą usta­lane jest praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa danego mężczyzny w sto­sunku do badanego dziec­ka. Lab­o­ra­to­ri­um korzys­ta z bazy zaw­ier­a­jącą pop­u­lację pol­ską, ale posi­a­da też inne bazy pop­u­la­cyjne, z których korzys­ta, kiedy badani są  obcokra­jow­cy. W przy­pad­ku wyk­luczenia ojcost­wa wynik wynosi zawsze 100%. Nato­mi­ast w przy­pad­ku potwierdzenia wynosi on zawsze powyżej 99,9999%.  Tak wysok­ie praw­dopodobieńst­wo jest możli­we do uzyska­nia właśnie m.in dzię­ki anal­izie 24 mark­erów DNA.

Co w sytuacji, gdy prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi poniżej 99.9999%?

Według zale­ceń Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii pewne wyni­ki potwierdza­jące ojcost­wo to takie, które uzysku­ją praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa powyżej 99,9999%. W gene­tyce sądowej taki wynik określany jest jako „praw­dopodobieńst­wo graniczące z pewnoś­cią”. Nasze lab­o­ra­to­ri­um nie wyda­je wyników z niższym praw­dopodobieńst­wem. Do tego jest zoblig­owane również testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., w pro­ce­durze badaw­czej będącej jed­nym z ele­men­tów związanych z wdroże­niem ISO 17025 i akredy­tacją PCA (Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji).

Jeśli lab­o­ra­to­ri­um uzysku­je praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa niższe niż 99.9999%, co zdarza się przy anal­izie 16 mark­erów DNA, do wyda­nia pewnego wyniku konieczne jest rozsz­erze­nie anal­izy o dodatkowe mark­ery lub włącze­nie do bada­nia  mate­ri­ału od mat­ki. Może się wtedy okazać, że wynik uleg­nie  zmi­an­ie. Zle­ca­jąc badanie ojcost­wa warto więc dopy­tać lab­o­ra­to­ri­um, z jakim praw­dopodobieńst­wem wydawane są wyni­ki potwierdza­jące ojcost­wo.

,

Kiedy analiza 16 markerów DNA jest “niewystarczająca”?

Anal­iza 24 mark­erów DNA jest rekomen­dowana w szczegól­noś­ci, gdy w bada­niu nie bierze udzi­ału mat­ka. Tak jest  bard­zo częs­to przy tes­tach pry­wat­nych. Rozsz­erze­nie licz­by badanych mark­erów do 24 może  w niek­tórych przy­pad­kach nawet zmienić wynik bada­nia.

Zdarza­ją się również sytu­acje, gdy po bada­niu 16 mark­erów DNA, lab­o­ra­to­ri­um uzysku­je wynik niejed­noz­naczny. Dzieje się tak np. gdy u dziec­ka doszło do jakiejś mutacji w genie. Taka mutac­ja nie oznacza choro­by gene­ty­cznej i nie ma żad­nego wpły­wu na zdrowie dziec­ka. Spraw­ia jed­nak, że jego kod gene­ty­czny różni się od kodu gene­ty­cznego rodz­iców. W takiej sytu­acji dopiero rozsz­erze­nie anal­izy o dodatkowe mark­ery pozwala uzyskać pewny wynik.

 

Czym są markery DNA i jak je dziedziczymy?

Mark­ery gene­ty­czne to miejs­ca na DNA, które są charak­terysty­czne dla danej oso­by. Każdy z nas połowę swo­jego mate­ri­ału gene­ty­cznego dziedz­iczy po matce, a drugą połowę po ojcu. Dlat­ego też na wyniku bada­nia DNA na ojcost­wo poszczególne mark­ery opisane są dwiema liczba­mi — jed­na z nich powin­na pochodz­ić od ojca a dru­ga od mat­ki.

Zgod­ność mark­erów DNA – wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo*

Tabelka-markery

 

*Istotne jest to, aby jed­na licz­ba z pary u dziec­ka odpowiadała jed­nej licz­bie u ojca. Nie ma znaczenia czy zna­j­du­je się ona po prawej czy po lewej stron­ie w kolum­nie.

Co zyskują Państwo dzięki analizie 24 markerów DNA?

Dokład­niejszy wynik bada­nia

Test ojcost­wa opar­ty o 24 mark­ery DNA pozwala potwierdz­ić ojcost­wo z jeszcze więk­szym praw­dopodobieńst­wem, które wynosi wów­czas pon­ad 99,9999%. Tylko takie praw­dopodobieńst­wo (lub wyższe) pozwala według Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii potwierdz­ić ojcost­wo.

Jed­noz­naczny rezul­tat

W sytu­acji, gdy w bada­niu nie bierze udzi­ału mat­ka zdarza się, że uzyskany wynik jest wstęp­nie niejed­noz­naczny tzn. w jakimś mark­erze (1 czy 2) nie ma zgod­noś­ci pomiędzy dzieck­iem a ojcem. W pozostałych mark­er­ach jest nato­mi­ast zgod­ność. Może się tak zdarzyć np. wów­czas, gdy u dziec­ka wys­tąpi mutac­ja w jed­nym z genów. Rozsz­erza­jąc anal­izę do 24 mark­erów DNA zmniejsza się ryzyko koniecznoś­ci włączenia do bada­nia mat­ki.

banner2


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.