Zaawansowana analiza statystyczna

Pewność i wysok­ie praw­dopodobieńst­wo wyniku macie Państ­wo zag­waran­towane dzię­ki wyko­na­niu szeregu skom­p­likowanych anal­iz statysty­cznych. Do tego celu lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je autorskie opro­gramowanie, stwor­zone przez dzi­ał infor­maty­czny.

 

Sukce­sem god­nym szczegól­nej uwa­gi, było stworze­nie od pod­staw pro­gra­mu Pater­ni­ty Index, pozwala­jącego na anal­izę praw­dopodobieńst­wa pokrewieńst­wa również w szczegól­nych przy­pad­kach.

Dlaczego analiza statystyczna jest tak ważna?

Po otrzy­ma­niu próbek od klien­ta, pod­dawane są one szczegółowej anal­izie, w wyniku czego uzysku­je się tzw. geno­typy badanych osób. W więk­szoś­ci przy­pad­ków jed­nak takie geno­typy same w sobie nie wystar­cza­ją do zaprzeczenia ojcost­wa, a już prak­ty­cznie nigdy nie umożli­wia­ją jego potwierdzenia. Kole­jnym etapem testów jest więc statysty­cz­na oce­na otrzy­manych wyników.

 

W lit­er­aturze moż­na odnaleźć for­muły uży­wane do oblicza­nia tzw. Pater­ni­ty Index (PI) oraz praw­dopodobieńst­wa ojcost­wa (W). Man­u­alne posługi­wanie się nimi jest skazane na dłuższy czas real­iza­cji bada­nia i nieuchronne błędy. Również dostęp­ne opro­gramowanie zwyk­le pozwala na osza­cow­anie praw­dopodobieńst­wa jedynie dla najprost­szych przy­pad­ków: ojciec — dziecko — mat­ka i ojciec — dziecko.

Paternity Index

Stwor­zony przez sztab infor­matyków pro­gram Pater­ni­ty Index, pozwala nam na sza­cow­anie praw­dopodobieńst­wa ojcost­wa dla najbardziej skom­p­likowanych przy­pad­ków, nawet gdy dostęp­ne są jedynie np. geno­typy krewnych dom­nie­manego ojca. Co więcej pro­gram ten, umożli­wia również obliczanie praw­dopodobieńst­wa dla innych przy­pad­ków, takich, jak np. sprawdzanie pokrewieńst­wa rodzeńst­wa lub sytu­acji, gdy ojcem może być również krewny dom­nie­manego ojca.

 

W prze­ci­wieńst­wie do dostęp­nych w lit­er­aturze prostych for­muł, pro­gram ten pozwala również na uwzględ­nie­nie tzw. cichych alleli i mutacji. Dzię­ki temu lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie przed­staw­ić konkret­ny wynik nawet w skom­p­likowanych przy­pad­kach, w których wys­tępu­je niez­god­ność geno­typów ojca i dziec­ka na jed­nym lub dwu mark­er­ach, a ojcost­wo wciąż nie może zostać wyk­luc­zone.

 

Co więcej pro­gram posi­a­da mod­uł symu­la­cyjny, za pomocą którego moż­na ocenić czułość (praw­dopodobieńst­wo ważnego wyniku) dla dowol­nej kon­stelacji mark­erów i osób.

Co dla klienta?

Pod­czas gdy więk­szość dostęp­nych na rynku firm ofer­u­je jedynie zestawy testów dla kilku najprost­szych przy­pad­ków, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. może zapro­ponować Państ­wu również pomoc w przy­pad­kach bardziej skom­p­likowanych. Wów­czas przestaw­ia­ją Państ­wo szczegóły, a fachow­cy z lab­o­ra­to­ri­um, przy uży­ciu spec­jal­isty­cznego opro­gramowa­nia są w stanie ocenić, czy będzie możli­we otrzy­manie rozstrzy­ga­jącego rezul­tatu i wskazać oso­by, które należy pod­dać bada­niu.

Również w wypad­ku testów stan­dar­d­owych, kiedy otrzy­many wynik nie wyk­lucza lub nie potwierdza ostate­cznie ojcost­wa, lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie Państ­wu doradz­ić, które oso­by powin­no się pod­dać dodatkowym testom w celu otrzy­ma­nia rozstrzy­ga­jącego wyniku.

Dane techniczne

Pro­gram wyko­rzys­tu­je algo­rytm Charlesa H. Bren­nera, rozsz­er­zony przez lab­o­ra­to­ri­um o możli­wość uwzględ­ni­a­nia mutacji i “cichych” alleli. Algo­rytm wykonu­je anal­izę, budu­jąc wszys­tkie możli­we kom­bi­nac­je geno­typów, a następ­nie oblicza sumaryczne praw­dopodobieńst­wo zaob­ser­wowa­nia danych geno­typów.

 

Pro­gram umożli­wia badanie osób z różnych pop­u­lacji, przy wyko­rzys­ta­niu dowol­nej licz­by i kon­stelacji mark­erów, a także co najważniejsze — w dowol­nym rodowodzie. Klien­tom zain­tere­sowanym szczegółowy­mi infor­ma­c­ja­mi w tym zakre­sie, lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie przestaw­ić for­mułę skon­struowaną przez pro­gram dla każdego mark­era.

 

Mod­uł symu­la­cyjny opiera się na mod­elu losowych geno­typów, skon­struowanym tak, aby odd­awać pod­sta­wowe zasady dziedz­iczenia, a pon­ad­to wzbo­ga­conym o mutac­je.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 19/05/2015, Data aktualizacji: 01/06/2017