Hemochromatoza to częsta choroba genetyczna. Chcesz mieć pewność, czy dotyczy Ciebie?

Badanie genetyczne hemochromatoza – to jedyne badanie, które w 100% wykluczy lub potwierdzi skłonność do zachorowania!

Masz pod­wyżs­zone żela­zo? A może Two­ja fer­ry­ty­na jest wyso­ka? Pode­jrze­wasz hemochro­ma­tozę? Czy może ktoś w Two­jej rodzinie cho­ru­je? Kole­jny krok, który powinieneś wykon­ać, to badanie gene­ty­czne na hemochro­ma­tozę. Dlaczego? Hemochro­ma­toza to choro­ba gene­ty­cz­na – cho­ru­ją oso­by, które mają określoną zmi­anę w genie HFE. Zmi­ana ta jest dość powszech­na w naszej pop­u­lacji. Cho­ru­je śred­nio 1 na 200 osób [1]. Więk­szość z nich jest tego nieświado­ma – czas diag­nozy w Polsce to nawet 10 lat [2], a to zde­cy­dowanie zbyt dłu­go! Oso­by te cier­pią na różne schorzenia. Nie mają jed­nak świado­moś­ci, że ich przy­czyną jest prze­ciąże­nie żelazem. Nie bądź jed­ną z nich!/Nie chcesz być jed­ną z nich? Zad­baj świadomie o swo­je zdrowie — wykon­aj badanie DNA i zyskaj pewną diag­nozę! Pamię­taj — hemochro­ma­tozę się leczy! 

Wynik bada­nia gene­ty­cznego jest jed­noz­naczny. Jeżeli nie masz określonej mutacji w genie HFE, nie możesz zachorować na hemochro­ma­tozę. Nato­mi­ast jeżeli w wyniku bada­nia zmi­ana w genie HFE zostanie stwierd­zona, lekarz będzie mógł postaw­ić ostate­czną diag­nozę i wdrożyć odpowied­nie i skuteczne lecze­nie.

Hemochromatoza – wczesna i pewna diagnoza jest kluczowa!

Hemochro­ma­toza powodu­je, że żela­zo w nieogranic­zonych iloś­ci­ach zaczy­na się dostawać do narządów i tkanek, sukcesy­wnie je niszcząc. Odczuwasz zmęcze­nie, osła­bi­e­nie, częs­to łapią Cię infekc­je? Takie samopoczu­cie może oznaczać pier­wsze objawy hemochro­ma­tozy. To najlep­szy moment na postaw­ie­nie pewnej diag­nozy. Nielec­zona choro­ba prowadzi do nowot­woru wątro­by, cukrzy­cy, niewydol­noś­ci ser­ca, zwyrod­nień stawów, a nawet zaburzeń hor­mon­al­nych i niepłod­noś­ci. Jed­nak moż­na temu zapo­biec – hemochro­ma­tozę się leczy!

 

Zobacz jakie objawy wywołu­je hemochro­ma­toza

U chorych na hemochromatozę występują niespecyficzne objawy, często mylone z innymi schorzeniami:

Co zyskujesz, wykonując badanie genetyczne na hemochromatozę?

 • pewną i szy­bką diag­nozę – oszczęd­ność cza­su i pieniędzy,
 • możli­wość odzyska­nia dobrego samopoczu­cia i cofnię­cia wielu objawów,
 • możli­wość zapo­b­ie­ga­nia roz­wo­jowi kole­jnych powikłań,
 • możli­wość uniknię­cia inwazyjnej biop­sji wątro­by,
 • możli­wość zad­ba­nia o zdrowie swoich najbliższych – wskazane jest wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego u wszys­t­kich krewnych w pier­wszej linii: dzieci, rodzeńst­wa, rodz­iców.

Badanie genetyczne hemochromatoza – wykonaj je i zyskaj pewność!

badanie genetyczne hemochromatoza

Kto powinien wykonać badanie genetyczne na hemochromatozę?

 • oso­ba z niepraw­idłowy­mi wynika­mi badań krwi: wysokim żelazem lub wysoką fer­ry­tyną, WST, a także niskim TIBC;
 • oso­ba, u której pojaw­iły się niespecy­ficzne objawy o nieustalonej przy­czynie: przewlekłe zmęcze­nie, bóle stawów, bóle brzucha, częste infekc­je;
 • dzieci, rodzeńst­wo, rodz­ice oso­by chorej na hemochro­ma­tozę;
 • dzieci, rodzeńst­wo, rodz­ice oso­by będącej nosi­cielem mutacji w genie HFE (jed­na wadli­wa kopia genu),
 • każdy, kto chce mieć pewność, czy powinien szczegól­nie uważać na ilość żelaza w diecie (nawet jeśli wyni­ki badań krwi są jeszcze w normie).

Badanie z samodzielnym pobraniem próbki – to prostsze, niż myślisz!

 1. Wybierz prefer­owaną opcję bada­nia i kliknij zamaw­iam.
 2. Wyśle­my do Ciebie kuri­erem bezpłat­ny zestaw pobran­iowy, który zaw­iera dokład­ną instrukcję pobra­nia prób­ki, a także niezbęd­ną do wyko­na­nia bada­nia doku­men­tację.
 3. Pobierz próbkę, wypełnij doku­men­ty i zapakuj całość w dołąc­zoną do zestawu kop­ertę zwrot­ną.
 4. Zamów kuri­era po odbiór prób­ki poprzez naszą stronę inter­ne­tową: https://www.testdna.pl/kurier. Kuri­er zwrot­ny jest w cenie bada­nia, nic nie dopła­casz!
 5. Po dostar­cze­niu prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um w Katow­icach rozpoczy­namy anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego – trwa ona 15 dni roboczych. Wynik wyśle­my do Ciebie mailem.

WYSYŁAMY ZESTAWY RÓWNIEŻ ZA GRANICĘ (przesył­ka w jed­ną stronę jest dar­mowa)! 

Hemochromatoza cena – wybierz badanie dla siebie

badanie genetyczne hemochromatoza

Badanie z pobraniem próbki w placówce

badanie genetyczne hemochromatozaJeśli chcesz, aby prób­ka do bada­nia na hemochro­ma­tozę (wymaz z policz­ka) była pobrana przez per­son­el medy­czny, możesz się umówić do naszej placów­ki współpracu­jącej na tere­nie całej Pol­s­ki. Na miejs­cu per­son­el pomoże Ci również wypełnić niezbędne doku­men­ty, a po pobra­niu prób­ka zostanie bezpośred­nio przesłana do lab­o­ra­to­ri­um.

Jak się umówić na pobranie?

Zadzwoń pod numer: 796 645 008

- nasza kon­sul­tan­t­ka medy­cz­na umówi Cię na dogod­ny ter­min i odpowie na wszelkie pyta­nia doty­czące badanie.

Możesz też wypełnić poniższy formularz kontaktowy:

 • określ ter­min, w którym możesz przy­jechać do placów­ki medy­cznej;
 • wybierz dogod­ną placówkę;
 • podaj dane do kon­tak­tu.

Sprawdz­imy dla Ciebie dostęp­ność wybranego ter­minu i odd­z­won­imy do Ciebie z potwierdze­niem najpóźniej w kole­jnym dniu roboczym.

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Fab­rycz­na 4
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Zielona 6/1
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Hemochromatoza cena badania genetycznego – jak wygląda płatność za badanie?

W placów­ce zapłacisz 50 zł za pobranie prób­ki, pozostałą kwotę przelej na nasze kon­to po pobra­niu (wszys­tkie dane do zapłaty zostaną wysłane do Ciebie mailem). Pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej możesz wybrać jed­ną z dwóch opcji bada­nia: badanie pod­sta­wowe lub badanie + tele­fon­iczną kon­sul­tację wyniku z lekarzem.

hemochromatoza cena

 

Hemochro­ma­toza cena bada­nia gene­ty­cznego i inne infor­ma­c­je – dowiedz się więcej:

Zaży­wasz dodatkowo żela­zo? Sprawdź, czy jest dla Ciebie bez­pieczne

Kiedy wit­a­m­i­na C szkodzi — przy­padek osób chorych na hemochro­ma­tozę

Impo­tenc­ja, brak libido, bezpłod­ność w hemochro­ma­tozie — jak leczyć?

Nad­mi­ar żelaza — jak leczyć?

Czego nie wiesz o nad­mi­arze żelaza? Cieka­wost­ki o hemochro­ma­tozie.

Choro­by stawów — przy­czyną może być nad­mi­ar żelaza

Przewlekłe zmęcze­nie, a nad­mi­ar żelaza

Cukrzy­ca typu 2 — to może być cukrzy­ca brunatna

Każ­da choro­ba wątro­by powin­na być diag­no­zowana w kierunku hemochro­ma­tozy

 

Źródła:

[1] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.

[2]K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60

 

hemochromatoza cena

Nasze certyfikaty:

Certyfikat IVD

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat, ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku, dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

Cer­ty­fikat ISFG (ang. Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics)

Jest to prestiżowy cer­ty­fikat, który przyz­na­je między­nar­o­dowe sto­warzysze­nie zaj­mu­jące się szerze­niem wiedzy naukowej z zakre­su badań gene­ty­cznych stosowanych w medy­cynie sądowej. Jest to powszech­nie respek­towany doku­ment i otrzy­mu­ją go tylko najlep­sze placów­ki medy­czne.

Cer­ty­fikat GEDNAP (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group)

Jest to uznawany za najważniejszy i respek­towany w więk­szoś­ci kra­jów świa­ta sys­tem cer­ty­fikacji badań gene­ty­cznych. Jest dowo­dem najwyższej jakoś­ci i kom­pe­tencji lab­o­ra­to­ri­um.

Nor­ma ISO 17025

Wszys­tkie bada­nia prowad­zone w testD­NA prowad­zone są zgod­nie z wymoga­mi zawarty­mi w normie ISO 17025.

Pro­gram „Rzetel­na Fir­ma

Prowad­zony jest pod kuratelą Kra­jowego Rejestru Długów. Nadawany w Pro­gramie cer­ty­fikat świad­czy o rzetel­noś­ci, ter­mi­nowoś­ci i fachowoś­ci danej firmy. Dlat­ego też otrzy­mu­ją go wyłącznie najlep­si przed­siębior­cy.